پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱۱:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۱۴۲ شناسه:
حميدرضا يارقلي دانشجو:
طراحي الگوي مطلوب مديريت استعداد داوطلبان ورزش دانشگاهي عنوان فارسي:
Designing an Optimal Model for Managing the Talent of University Sport Volunteers عنوان انگليسي:

نيروهاي داوطلب يكي از اركان اصلي خدمات رسان در سازمانهاي ورزشي به شمار مي آيند و نقش عمدهاي در موفقيت بسياري از مسابقات و رويدادهاي ورزشي ايفا مي كنند

شناسايي صحيح انسانهاي مستعد و فراهمسازي فرصت پرورش و شكوفايي آنان،نقشي اساسي در حيات اجتماعي در حد مرگ و زندگي براي جوامع به خود گرفته و به همين دليل، رقابت و مسابقه شديدي بين كشورها براي جذب و استخدام انسانهاي باهوش و مستعد به وجود آمده است

ابزار تحقيق ،پرسش نامه محقق ساخته خواهد بود كه روايي آن با استفاده از متخصصان امر و نيز سوابق پژوهشي انجام شده در اين خصوص مورد تاييد قرار خواهد گرفت.

با توجه به نوع پژوهش ، جامعه آماري پژوهش( N= ?) و نمونه آماري با توجه به جدول مورگان (n= ?) خواهد بود كه نسبت به توزيع و جمع آوري داده ها اقدام خواهد شد.

با توجه به نتايج داده ها و بررسي مدلهاي انجام شده در خصوص مديريت استعداد داوطلبان، نسبت به ارائه الگوي مطلوب مديريت استعداد داوطلبان ورزش دانشگاهي اقدام خواهد شد.

چکيده:

مديريت، استعداد، داوطلبان ورزشي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر امين دهقان قهفرخي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ابراهيم علي دوست قهفرخي استاد مشاور:
دکتر مجيد جلالي فراهاني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.