پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۳/۸ ساعت ۱۱:۳۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۱۴۱ شناسه:
صحابه مهديان دانشجو:
بررسي آثار تمرينات تناوبي و تداومي بر شاخص هاي استرس اكسايشي (SOD، GPX، MDA، TAC) و آسيب DNA در زنان نجات يافته از سرطان پستان عنوان فارسي:
The effect of interval and continuous training on indicators of oxidative stress (SOD, GPX, MDA, TAC) and DNA in breast cancer survivors عنوان انگليسي:

سرطان پستان، مهم ترين عامل نگران كننده سلامتي در زنان است، زيرا شايع ترين نوع سرطان در زنان مي باشد.مطالعات اپيدميولوژيكي نشان مي دهند كه بي تحركي و چاقي از عوامل اصلي ايجاد آن مي باشند. تمرينات بدني با شدت متوسط با تقويت سيستم ايمني و رهايي مايوكاين ها نقش ويژه اي در پيشگيري از بروز بيماري هاي التهابي از جمله سرطان پستان دارد .در اين مطالعه به بررسي آثار تمرينات تناوبي و تداومي بر شاخص هاي استرس اكسايشي (SOD، GPX، MDA، TAC) و آسيب DNA در زنان نجات يافته از سرطان پستان مي پردازيم.

جامعه آماري آن را بيماران مبتلا به سرطان پستان تشكيل خواهند داد؛45 نفر با مجوز پزشك معالج كه شرايط شركت در پژوهش و معيارهاي ورود به مطالعه را دارند و از نظر سلامت، روش زندگي، مدت زمان ابتلا به بيماري، سطح فعاليت و تغذيه در يك سطح هستند به صورت در دسترس (حجم نمونه بر اساس نمونه در دسترس؛ با توجه به شرايط خاص آزمودني هاي تحقيق) و داوطلبانه انتخاب و به شكل تصادفي در در سه گروه 15 نفره تمرين تناوبي با شدت زياد (HIIT) (high-intensity interval training)، تمرين تداومي با شدت متوسط (MOD) (moderate-intensity continuous training) و گروه كنترل(CON) دسته بندي خواهند شد پس از ارزيابي هاي اوليه، آزمودني ها به مدت 12 هفته تحت مداخله دو نوع فعاليت ورزشي قرار خواهند گرفت و در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون به لحاظ تغييرات تركيب بدني، مولفه هاي آمادگي جسماني و شاخص هاي استرس اكسايشي(SOD ،GPX ، MDA ،TAC ) و مقادير 8-OHdG به عنوان شاخص آسيب DNA مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.برنامه هاي تمريني با توجه به رهنمودهاي كالج ورزشي آمريكا براي حفظ سلامت آزمودني هاي سرطاني و مطابق با پروتكل تمريني Joseph M. Northeya و همكارانش انجام خواهد شد دو گروه ( HIIT و MOD ) مداخله ورزشي مربوط به خود را 3 بار در هفته و به مدت 12 هفته (36 جلسه) انجام خواهند داد. هر جلسه تمريني با استفاده از دوچرخه كارسنج (Monark 894E Ergometer) به مدت 20-30 دقيقه و تحت نظارت كامل مربي و پزشك انجام خواهد شد. در هر جلسه تمرين اطلاعات ضربان قلب آزمودني ها (به وسيله ضربان سنج Polar ساخت فنلاند) و ميزان درك فشار تمرين (به وسيله مقياس بورگ RPE مقياس6 تا20) در طول كل زمان پايش و به صورت مرتب ثبت خواهد شد. گروه MOD در ابتدا و انتهاي هر جلسه به 5 دقيقه گرم كردن و سرد كردن با 50 درصد حداكثر توان اوج (VO2peak) خواهند پرداخت و روش اماري نيز آناليز واريانس دو طرفه با اندازه گيري مكرر 3 گروه در 2 تايم خواهد بود. در اين پژوهش به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها، از روش‌هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده خواهد شد.

چکيده:

: تمرين تناوبي، تمرين تداومي، استرس اكسايشي، سرطان پستان high-intensity intermittent training, continuous training, oxidative stress, breast cancer

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر پريسا پورنعمتي استاد راهنما:
دکتر رحمان سوري استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.