پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۱۳۲ شناسه:
مريم الف پورتراكمه دانشجو:
تاثير تبليغات دهان به دهان الكترونيكي ( EWOM ) بر هرم ارزش ويژه برند عنوان فارسي:
The effect of word of mouth (EWOM) on brand equity pyramid عنوان انگليسي:

در عصر كنوني با گسترش تكنولوژي مخصوصا" اينترنت نحوه تعاملات كسب و كار تغيير شكل داده اند. در همين راستا نحوه تعاملات مصرف كنندگان نيز تغيير پيدا كرده است. به دليل سهولت و در دسترس بودن نظرات، تجربيات و بيان احساسات شخصي در مورد كالاها و خدمات، مصرف كنندگان به استفاده از اين اطلاعات در رسانه هاي اجتماعي تمايل زيادي نشان ميدهند. در چنين محيط پر تلاطمي مشتريان به يك راهنماي كليدي براي تشخيص، تمايز محصولات و خدمات عرضه كنندگان مختلف نياز دارند در مقابل برندها نيز براي به دست آوردن جايگاه مناسب در ذهن مصرف كننده نياز به يك استراتژي مناسب دارند. براي رسيدن به اين اهداف يكي از معروفترين مفاهيم بازاريابي ارزش ويژه برند و عوامل تاثير گذار بر آن است. فرآيند نام تجاري با تعامل با ساير مشتريان در شبكه هاي اجتماعي و شكل دادن تصوير برند با مفهوم تبليغات دهان به دهان الكترونيكي، ميتواند به عنوان يكي از پارامترهاي تاثير گذار روي ارزش ويژه برند باشد. لذا در همين راستا پژوهش حاضر مبتني بر تعيين اثر ميان تبليغات دهان به دهان الكترونيكي بر پارامترهاي هرم ارزش ويژه برند است. پژوهش حاضر در قلمرو تحقيقات كاربردي قرار مي‌گيرد. جهت گردآوري اطلاعات از روش مطالعات كتابخانه اي و ميداني كه ابزار آن پرسشنامه است، استفاده خواهد شد. ماهيت و روش اين پژوهش به علت برخورداري از پرسشنامه در جمع تحقيقات پيماشي قرار مي‌گيرد. پس از مشورت با متخصصان و خبرگان و اساتيد مجرب روايي صوري پرسشنامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت و پس از آن يك پيش آزمون با حجم 30 نفر انجام ميشود، و آزمون آلفاي كرونباخ جهت تائيد پايايي پرسشنامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. جامعه آماري اين پژوهش را يك جامعه نامعين از افراد فعال در رسانه هاي اجتماعي بين گروه سني 20-35 سال كه به عنوان نسل هزاره شناخته ميشوند، تشكيل خواهد داد. جهت بررسي نمونه آماري از فرمول كوهن استفاده خواهد شد. از روش غير تصادفي، روش در دسترس به عنوان روش نمونه گيري استفاده خواهد شد. . اطلاعات دموگرافيك (به عنوان مثال ، جنس ، سن ، درآمد ماهانه و سطح تحصيلات) در پرسشنامه مشخص خواهد شد. در ابتدا از پاسخ دهندگان خواسته ميشود تا برند ذهني خود را بر مبناي برند مورد علاقه انتخاب كنند سپس بر مبناي آن به سوالات پاسخ دهند. براي تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده از پرسشنامه، با توجه به اين كه مدل اين تحقيق بايد به روش معادلات ساختاري انجام شود، ابتدا به كمك آزمون كولموگروف - اسميرنوف در نرم افزار SPSS، توزيع داده ها مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين در اين نرم افزار، از آزمون بارتلت نيز براي اطمينان از كفايت نمونه گيري استفاده خواهد شد. سپس در صورت نرمال بودن داده ها و كفايت نمونه گيري، از نرم افزار ليزل و در صورت نرمال نبودن داده ها از نرم افزار PLS براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده خواهد شد. در اين نرم افزارها ابتدا به كمك شاخص ها و آزمون هايي از قبيل تحليل عاملي تاييدي، متغيرهاي تحقيق مورد بررسي خواهند گرفت و در نهايت به كمك آزمون تحليل مسير به بررسي مدل تحقيق و پاسخ به فرضيه هاي تحقيق پرداخته خواهد شد.

چکيده:

تبليغات دهان به دهان الكترونيكي، هرم ارزش ويژه برند، ارزش ويژه برند

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر منوچهر انصاري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سپيده نصيري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.