پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۷ ساعت ۱۶:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz4 دفاع:
۴۱۲۸ شناسه:
وحيد كياني دانشجو:
انتخاب تامين كننده پايدار و تاب ‏آور در زنجيره تامين صنايع معدني تحت شرايط عدم قطعيت عنوان فارسي:
Resilient and sustainable supplier selection in supply chain of mining industries under uncertainty عنوان انگليسي:

امروزه بسياري از سازمان‏ها و شركت‏هاي معدني با رقابت بسيار زياد و محيط نامطمئني مواجـه هسـتند، ضـرورت هـايي ماننـد پيوستن به سازمان تجارت جهاني، افزايش قوانين بين المللي و تأكيد مشتريان بر استفاده از محصولات با كيفيـت بـالا، هزينه كمتر، سرويس دهي بيشتر، سازگاري با محيط زيست، شركت‏هاي معدني را با رقابتي فزاينده مواجه نموده اسـت. از اين رو پاراديم‏ هاي تاب‏آوري و توسعه پايدار در ارائه‏ محصولات و خـدمات معدني مي‏تواند مؤثر باشد. اساسي‏ ترين گام در مديريت زنجيره‏ تامين صنايع معدني انتخاب تامين‏ كننده تجهيزات معدني مناسب است. در اين تحقيق، ارزيابي و رتبه‏ بندي تامين‏ كنندگان تجهيزات معدني با استفاده از معيارهاي تاب آوري و پايداري صورت مي‏گيرد. مساله ارزيابي و رتبه‏ بندي تامين‏كنندگان تاب‏ آور و پايدار در صنايع معدني در قالب يك مدل تصميم‏گيري چند معياره مدلسازي مي‏شود. همچنين در شرايط مسائل تصميم‏ گيري چندمعياره دنياي واقعي، تصميم‏ گيري‏ها به صورت جمعي و گروهي گرفته ‏مي‏شود. در اين پژوهش براي در نظر گرفتن نظرات گروهي از خبرگان، از مدل تصميم‏گيري گروهي چندمعياره استفاده مي‏شود و يك روش توسعه يافته براي تعيين وزن تصميم‏ گيرندگان ارائه مي‏شود. همچنين، در مدل‏هاي تصميم‏ گيري چندمعياره بايد وزن و اهميت معيارها مشخص باشد، به همين دليل، در اين پژوهش يك روش توسعه يافته براي تعيين وزن معيارها استفاده مي‏شود. سپس يك روش جديد براي رتبه ‏بندي و ارزيابي تامين‏ كنندگان تجهيزات معدني توسعه‏ داده مي‏شود. همچنين براي درنظر گرفتن عدم قطعيت‏هاي ناشي از دنياي واقعي و نظرات خبرگان، از مجموعه ‏هاي فازي استفاده مي‏شود. اما مجموعه‏ هاي فازي كلاسيك به دليل اينكه داراي درجه عضويت قطعي بودند مورد انتقاد قرار گرفته ‏اند. به همين دليل در اين پژوهش از مجموعه‏ هاي فازي با ارزش بازه‏اي استفاده مي‏شود. مجموعه‏ هاي فازي با ارزش بازه‏اي با ارائه‌ي درجه عضويت بازه‎اي براي گزينه‏ ها تحت معيارهاي متناقض، به منظور كاهش خطا، تصميم گيران را در محيط‌هاي پيچيده و داراي ابهام كمك مي‏نمايند.

چکيده:

انتخاب تامين كننده تاب آور، پايداري ، مجموعه هاي فازي با ارزش بازه اي ، صنايع معدني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عزت الله اصغري زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.