پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۳۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz6 دفاع:
۴۱۱۸ شناسه:
عليرضا صادقي زاده دانشجو:
ارزيابي نقش مترو در توسعه شهرهاي جديد و برنامه ريزي متناسب با آن ؛ مطالعه موردي : شهرجديد هشتگرد عنوان فارسي:
Assess the role of the metro in the development of new cities and plan accordingly; Case study: Hashtgerd new city عنوان انگليسي:

باتوجه به آن كه يكي از عوامل مؤثر در توسعه شهرها ، وجود دسترسي هاي مناسب است، شبكه هاي حمل ونقل علاوه بر اينكه در جابجايي كالا و مسافر مؤثر است ، از طريق ايجاد دسترسي مي توانند منجر به توسعه شهري نيز شوند. بطوري كه در مباحث توسعه شهري به شبكه هاي حمل ونقل به عنوان يكي از مهم ترين عوامل توسعه شهري نگريسته مي شود و با برنامه ريزي پيرامون آن ميتوان توسعه شهري را جهت داد و براي آن برنامه ريزي كرد.

امروزه توسعه محدوده هاي شهري بر مبناي حمل ونقل عمومي يكي از مهم ترين مباحث توسعه پايدار شهري است و در حمل و نقل عمومي نيز سيستم مترو به دليل دارا بودن مزايايي نظير سرعت ، امنيت ، عدم ايجاد آلودگي ، ارزان بودن براي عموم و ... در ميان ساير گزينه هاي حمل و نقل از اهميت فوق العاده اي در اين زمينه برخوردار است. تجارب موجود نشان ميدهد كه وجود ايستگاه هاي مترو در هريك از مناطق شهري با توجه به مزاياي فوق الذكر نوعي ارزش افزوده در اراضي اطراف ايستگاه ها ايجاد نموده و قابليت هايي را در راستاي توسعه حوزه هاي پيراموني ايستگاه از طريق تمركز برخي كاربري ها به وجود مي آورد. لذا با عنايت به اهميت مبحث كاربري زمين در برنامه ريزي توسعه شهرها بررسي وجوه مختلف مؤثرات ناشي از احداث ايستگاه هاي مترو بر كاربري اراضي پيرامون آن در وضع موجود و پيش بيني تحولات و نيازهاي آتي آن ضروري به نظر مي رسد.

چکيده:

نقش مترو، شهرهاي جديد ، برنامه ريزي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدمهدي عزيزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.