پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۸ ساعت ۱۲:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۱۱۶ شناسه:
سيروس فهيمي دانشجو:
عنوان بررسي عوامل توسعه نيافتگي مناطق مرزي(مطالعه موردي: شهرستان هاي مرزي استان كرمانشاه) عنوان فارسي:
Investigating the factors of underdevelopment of border areas (Case study: border cities of Kermanshah province) عنوان انگليسي:

امروزه مقوله توسعه دغدغه بسياري از كشورهاست بسياري از نظريه پردازان توسعه بر كاهش نابرابري هاي موجود و رفع دوگانگي ها به عنوان يكي از اهداف اساسي توسعه تأكيد مي ورزند. بر اين اساس مطالعه سطوح توسعه يكي از اقدامات ضروري و پايه اي براي برنامه ريزي و اصلاحات جهت رفع موانع است. از ويژگي هاي كشورهاي در حال توسعه نگاه تمركزگرا و نامتعادل در ابعاد منطقه ا ي ملي و... است كه معلول سياست هاي رشد قطبي به شمار مي آيد. توسعه علاوه بر بهبود ميزان توليد و درآمد شامل دگرگوني هايي در ساختار سياسي، نهادي، اجتماعي، اداري و ... واصلاح آنها است. توسعه يافتگي استان هاي كشور با توجه به توزيع فضاي ناهمگن منابع و همچنين عوامل مختلف اجتماعي اقتصادي و اقليمي مناطق و تعريف نامشخص و دقيق نبودن جايگاه مشخص آمايش سرزمين در نظام برنامه ريزي و شناخت ناكافي و اهميت آن در تعادل بخشي و تنظيم نابرابري هاي اقتصادي، اجتماعي و محيطي و توزيع بهينه منابع و فعاليت ها از طريق سياستگذاران باعث بروز نابساماني هاي ناحيه اي و توسعه غيريكپارچه در سطح نواحي شده است.

چکيده:
کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدعباس احمدي كرچ استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر بهادر زارعي استاد مشاور:
دکتر محمدرئوف حيدري فر استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.