پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۱۲:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۴۱۱۰ شناسه:
سميرا سليماني دانشجو:
بررسي اثر آموزش خطي و غيرخطي بر كنترل پاسچر، شاخصهاي كينماتيكي راه رفتن و انگيزش دروني زنان سالمند عنوان فارسي:
The survey of linear and non-linear training effect on postural control, gait kinematic indices and intrinsic motivation of elderly women عنوان انگليسي:

سالمندي بخشي از فرآيند زيستي است كه تمام موجودات زنده از جمله انسان را در برميگيرد. اين تغييرات زيستي با كاهش نيروي حياتي و تطابقي يعني كاهش ظرفيت انطباق فرد با شرايط ناگهاني و ناتواني در ايجاد تعادل مجدد، افول سيستمهاي اصلي حسي درگير در تعادل يعني سيستم بينايي، حسي- پيكري و دهليزي و در نتيجه عدم توانايي در شناسايي انحرافات مركز ثقل و توليد پاسخهاي عضلاني مناسب و سريع براي اصلاح وضعيت قامت همراه است. با توجه به اينكه يادگيري مهارتهاي حركتي و ورزشي يك فرآيند پيچيده است كه شامل فاكتورهاي زيادي مرتبط با سطح يادگيرنده است و هر فرد در خصوصياتي نظير ژنتيك، سابقه اجتماعي- اقتصادي، تجربيات قبلي و استايل يادگيري، متفاوت و بي نظير است. در اين مورد تحقيقاتي در حيطه بررسي اثر آموزش خطي و غيرخطي بر يادگيري حركتي و اكتساب مهارتهاي حركتي انجام گرفته است. در نظر گرفتن رويكردي با پشتوانه تئوريك قوي براي يادگيري مهارت‌هاي ورزشي با توجه به اين تفاوتهاي فردي در طول تمرين ضروري است. بنابراين از آنجا كه مفهوم اصلي بدست آمده از آموزش غير خطي، بر اهميت تسهيل‌سازي يادگيري مستقل از طريق جستجو، اكتشاف و بهرهبرداري از قيود تاكيد ميكنند و با توجه به اينكه در شيوههاي آموزشي رايج، روش آموزش غير خطي اغلب به شدت ناديده گرفته ميشود؛ و با توجه به اينكه فرآيندهاي كيفي و پيامدهاي انگيزشي اصول آموزش غير خطي به طور كامل در مطالعات تجربي مورد تاييد قرار نگرفته است؛ و همچنين با توجه به اينكه با جستجوي محقق در پايگاههاي اطلاعاتي فرآيند آموزش غيرخطي در سالمندان بررسي نگرديده است، اين پژوهش به روش ميداني به بررسي اثر آموزش خطي و غيرخطي بر بهبود كنترل پاسچر (جابجايي قدامي- خلفي؛ جابجايي مركزي- جانبي؛ سرعت جابجايي مركز فشار)، شاخصهاي كينماتيكي راه رفتن (طول گام، زمان گام، زمان دو اتكايي، آهنگ، سرعت راه رفتن) و افزايش انگيزش دروني زنان سالمند با دامنه سني 60 تا 80 سال به صورت اندازه‌گيي تكراري (پيش آزمون- پس آزمون و يادداري) در سه گروه تصادفي آموزش خطي، آموزش غيرخطي و كنترل مي‌پردازد.

چکيده:

.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود شيخ استاد راهنما:
دکتر داود حومينيان شريف آبادي استاد راهنماي دوم:
دکتر معصومه شجاعي استاد مشاور:
دکتر الهام شيرزاد عراقي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.