پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۹:۳۰ در اتاق دفاع پرديس البرز به ادرس vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۴۱۰۶ شناسه:
سيدآرام قريشي دانشجو:
طراحي خانه با رويكرد روانشناسي محيطي عنوان فارسي:
designing a residential complex with an environmental psychology approach عنوان انگليسي:

رويكرد روانشناسي محيطي مكانيزمي را ايجاد مي‌نمايد تا عملكردها و قلمروهاي فضايي در پيوستگي و به عنوان يك عنصر واحد در نظر گرفته شوند. موضوع خانه يك موضوع چند بعدي بوده و پرداختن به همه جوانب آن نيازمند طراحي در نظمي جديد است؛ به گونه‌اي كه لايه‌ها و سطوح مختلف طراحي در هماهنگي و همكاري با يكديگر، طرح واحدي را به سرانجام برسانند. با توجه به نقش انكاناپذير مجتمع‌هاي مسكوني در تامين سلامت روحي و رواني افراد جامعه از يك سو و تاثير و نقش لحاظ نمودن روانشناسي محيطي و مولفه‌هاي تاثيرگذار آن در طراحي معماري از سوي ديگر، در اين پژوهش ضمن شناسايي مهمترين مولفه‌هاي روانشناسي محيطي، به تبيين رابطه‌ي معني‌دار بين طراحي معماري مطلوب و مولفه‌هاي روانشناسي محيطي در طراحي هويت‌مند مجتمع‌هاي مسكوني پرداخته شده است. از اينرو تحليل و بررسي رويكردهاي مبتني بر روانشناسي محيطي در طراحي مجتمع‌هاي مسكوني داراي منظر محيطي مطلوب در سه گام اصلي مورد ارزيابي قرار گرفت. در گام اول مهمترين مولفه‌هاي اصلي و فرعي روانشناسي محيطي در طراحي مجتمع‌هاي مسكوني مطلوب شناسايي شد. در گام دوم به تعيين و تبيين رابطه‌ي معني‌دار بين مولفه‌هاي اصلي و فرعي روانشناسي محيطي در طراحي مجتمع‌هاي مسكوني مطلوب پرداخته شد. در گام آخر نيز با تحليل و مقايسه تطبيقي مجتمع‌هاي مسكوني مورد مطالعه در اين پژوهش، شاخص هاي مطلوبيت و رضايت‌مندي در طراحي يك مجتمع مسكوني از ديدگاه روانشناسانه محيطي استخراج گرديد. نتايج كلي اين تحقيق نشان داد كه در بسياري از موارد، اصول و نگرش‌هاي رفتاري مشتمل بر تاثيرات شخصي- فردي، اجتماعي، فيزيكي- كالبدي، فرهنگي و محيطي، از نقش اساسي و بنياديني در دستيابي به مطلوبيت هاي فضاي زندگي از منظر روانشناسي محيطي برخوردار است. به نحوي كه بايد اصلاح يا حذف رفتارها و نگرش‌ها را به زمان و اصلاح تاثيرات مذكور از طريق بسترسازي مناسب سپرد. با آنكه مطالعات محيطي در ابتدا تحت تأثير رويكردهاي صرفاً روان شناسانه تنها بر دانش و باور و شناخت متمركز بودند و به ابعاد و ماهيت خود محيط فيزيكي توجه خاصي نداشتند؛ اما مطالعات بعدي با تعريف و تبيين مفاهيمي چون فضاي شخصي، فضاي اجتماعي، فضاي فرهنگي

چکيده:

روانشناسي محيطي مسكن اجتماعي منظر

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد خاقاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.