پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۲۰ ساعت ۱۱:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۰۹۷ شناسه:
نورالله بيگدلي دانشجو:
الگوي ارتقاي امنيت اجتماعي شهري (مطالعه موردي شهر رامهرمز) عنوان فارسي:
Urban Social Security Promotion Model (Case Study of Ramhormoz City) عنوان انگليسي:

يكي از معيارهاي توسعه شهري، كه به عنوان معيار اثربخشي برنامه هاي توسعه تلقي مي شود و رفتارهاي شهروندان و به تبع آن پويايي شهر، به ويژه چگونگي حضور و ايفاي نقش شهروندان در شهر را تحت تاثير قرار مي دهد، احساس امنيت و يا ترس از قرباني جرم شدن در شهر است. تراكم ناشي از هجوم افراد جوياي كار و مهاجرين در مركز شهر و محلات و حومه شهر باعث نزاع، سرقت ، وديگر عوامل بزه و جرم اجتماعي در شهر رامهرمز گرديد. نزاع طايفه اي و خشكسالي هاي اخير و ازدست دادن اشتغال ،فقر و ناسازگاري باعث گرديده تا خيل عظيمي از مهاجرين به سوي مركز شهر رامهرمز سرازير شود. هدف اصلي از انجام اين پژوهش، بررسي وارتقاي الگوي امنيت اجتماعي در شهر رامهرمز است و از اهداف فرعي انجام اين پژوهش مي-توان به موارد زير اشاره كرد:

آسيب‌شناسي وضعيت امنيت در شهر رامهرمز

بررسي احساس امنيت شهروندان در شهر رامهرمز

ميزان رضايتمندي ساكنين شهر رامهرمز از وضعيت امنيت در اين شهر

ارائه الگوي ارتقاي امنيت در شهر رامهرمز

احساس امنيت در فضاهاي شهري يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي كيفيت فضا محسوب مي‌شود و به رغم اينكه مسئله امنيت در هر جامعه يك مقوله پيچيده و داراي ابعاد متنوع و متعدد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است، در تأمين اين نياز نمي‌بايست از نقش و تأثير عوامل محيطي غافل شد.در اين پژوهش، تلاش خواهد شد كه ابعاد مختلف امنيت والگوي ارتقاي امنيت در شهر رامهرمز، به عنوان يكي از شهرهاي مركز ناحيه و مهاجر پذير مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. در اين شهر ، عدم پيشرفت احتمالي برنامه‌هاي اجرا شده با آنچه در برنامه‌ريزي اوليه اين شهر و اهداف از پيش تعيين شده براي آن در نظر گرفته شده بود از يك سو، و روند مهاجرت روستاييان از اطراف و سكونت در آن از سوي ديگر و همچنين ساخت و سازهاي مسكن مهر كه در برنامه‌ريزي اوليه شهر رامهرمز احداث شده و اسكان اقشاري از مردم كه عموماً از دهك‌هاي پايين جامعه مي‌باشند و تجمع افرادي از فرهنگ‌هاي مختلف و متفاوت دراين شهرو ايجاد ناهمگوني فرهنگي از جمله مسائلي است كه بايد مورد بررسي دقيق قرار گيرد. سوالات تحقيق:1-وضعيت امنيت اجتماعي در شهر رامهرمز چگونه است؟2- شهروندان رامهرمزي چه احساسي نسبت به امنيت درشهر دارند؟3- الگوي ارتقاي امنيت اجتماعي درشهر رامهرمز كدام است؟4-چه عواملي در ناامني شهررامهرمز دخالت دارند؟ فرضيات: اين پژوهش به دليل اكتشافي بودن فرضيه ندارد.

در اين پژوهش رويكرد كار بنيادي بوده و با استفاده از روش توصيفي- تحليلي،با رويكرد بنيادي در مديريت شهري شهر رامهرمز مي باشد.محدوده پژوهش محدوده قانوني شهر رامهرمز مي باشد ومتغيرهاي مورد بررسي مرتبط با امنيت اجتماعي شهر مي باشد.در زمينه جمع آوري اطلاعات و داد ه ها ازمطالعات تاريخي و متون ومنابع وبررسي اسنادي در رابطه با دادگستري ،نيروي انتظامي و شهروندان ساكن شهر رامهرمز و با استفاده از ابزار هاي پرسش نامه، مصاحبه وكار ميداني ، و با كمك نرم افزارArc GIS، spss وexcel وتعيين توزيع فضايي لكه هاي نا امن در شهر رامهرمزاستخراج و مورد تحليل قرار خواهدگرفت. پرسش نامه اين تحقيق داراي سه جامعه آماري مي باشد كه عبارتند از: 1.مردم ساكن در شهر رامهرمز2كه معمولا از سرپرست خانوار به عنوان واحد تحليل به عمل مي آيد2. دست اندركاران مسائل امنيتي، اجتماعي و فردي مشتمل بركارشناسان دادگستري ،نيروي انتظامي و فرمانداري و افراد مشمول درنظم وامنيت شهر 3.زندانيان مستقر در زندانيان شهر رامهرمز .

حجم نمونه براي اين جامعه آماري حجم نمونه جامعه آماري شماره يك 386 نفر كه از سرپرست خانوار به عنوان مولفه تحليل پرسشگري مي شود.نحوه انتخاب جامعه آماري شماره يك به شرح ذيل است:

N=t^(2 pr)/d2

1+1/n((t^2 pr)/d^2 -1)

حجم نمونه n=

بااحتمال 95/. برابر با 96/1t=

5/. P=r=

20،796N=

386n=

حجم نمونه جامعه آماري شماره دو 40 نفر وحجم نمونه جامعه شماره سه نيز50 نفر مي باشد كه با به كارگيري نرم افزار SPSS پرسش نامه استخراج و سپس تحليل مي گردد.

نتايج اين تحقيق دراختيار برنامه ريزان و مديران شهري،فرمانداري ،نيروي انتظامي ،شهرداري رامهرمز،وزارت مسكن وشهرسازي و همچنين اداره مسكن وشهرسازي شهررامهرمز،بنيادمسكن انقلاب اسلامي و شركت مادر تخصصي عمران شهرها، محققان و دانشجويان قرار خواهدگرفت.همچنين نتايج اين تحقيق در قالب كتاب و مقاله مي تواند انتشار يابد.

چکيده:

امنيت اجتماعي،رامهرمز،

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كرامت اله زياري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد پوراحمد استاد مشاور:
دکتر عباس رجائي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.