پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz5 دفاع:
۴۰۸۸ شناسه:
محمدرضا گوديني دانشجو:
بررسي تجربي و عددي تاثير سه محورگي تنش بر رشد آسيب و محاسبه زاويه لود در فولاد نرم عنوان فارسي:
Biosynthesis of silver and selenium nanoparticles using aqueous extract of yarrow and its antibacterial effects عنوان انگليسي:

هدف از انجام اين پايان نامه محاسبه مقدار آسيب و تاثير سه محورگي تنش بر رشد آسيب در فولاد St12 و محاسبه زاويه لود است. در ابتدا نمونه اي با استاندارد ASTM E8M ساخته شده و تحت تست كشش قرار داده ايم تا خواص شيميايي و مكانيكي ماده مد نظر بدست آيد. بعد از آن سه مدل ناچ دار را انتخاب كرده و تحت تست كشش قرار داده اين و نمودار نيرو جابجايي حاصل از تست را استخراج نموده ايم و بعد از آن شش نمونه برشي با زاويه هاي برشي صفر، سي، چهل و پنج، شصت، هفتادوپنج و نود ساخته شده و تحت كشش قرار گرفته شده اند و بعد از آن براي محاسبه مقدار آسيب شش نمونه برشي تحت تست بارگذاري باربرداري قرار داده شده و مقدار آسيب محاسبه گرديد. بعد از آن به شبيه سازي در نرم افزار آباكوس پرداختيم به اين صورت كه ابتدا سه نمونه ناچ دار را تحت بارگذاري مشابه با حالت تجربي قرارداده و نمودار نيرو جابجايي حاصل از حل توسط نرم افزار آباكوس را استخراج كرده و با حالت تست كشش تجربي مقايسه كرده ايم و همچنين نمودار تنش كرنش را نيز به نمايش گذاشتيم و بعد از آن با استفاده از معادلات موجود ميزان تغييرات سه محورگي تنش بر حسب كرنش شكست را استخراج كرده و نمودار آن را نيز به نمايش در آورديم و بعد از آن معادله جانسون كوك را با نمودار هاي استخراجي كاليبره كرده و سپس زاويه لود را نيز با استفاده از معادلات بدست آورديم و بعد از آن معادله گنجياني را نيز با نمودار هاي استخراجي كاليبره كرده و نمودار آن را به نمايش درآورديم.

چکيده:

سه محورگي تنش، رشد آسيب، زاويه لود، المان محدود، تست كشش

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمهدي گنجياني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.