پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۱۲:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۴۰۸۳ شناسه:
سيدسعيد حسيني دانشجو:
بررسي و طراحي مدل مديريت آشوب گونه در دانشكده هاي تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي شهر تهران عنوان فارسي:
Investigation and design of chaos management model in physical education faculties of public universities in Tehran عنوان انگليسي:

سازمان ها نمي توانند تنها با دانش قبلي خود به حيات شان ادامه دهند. آنها براي ادامه حيات در دنياي متلاطم و متغير مي بايست پيوسته بياموزند. بايد با يادگيري پيوسته و مداوم براي مسائل جديد، پاسخ پيدا كنند. سازمان ها نه تنها براي رقابت پذير ماندن حتي براي نوآورتر شدن نيز، نياز به مهار دانش خود دارند. براي مديران تنها چابك بودن كافي نيست، بلكه نيازمند آن هستند كه سازمان هايي باهوش و يادگيرنده در اختيار داشته باشند؛ سازمان هايي كه دردنياي رقابتي امكان توفيق بسيار داشته و قادر باشند به خوبي مأموريت هاي خود را محقق سازند. اين سازمان ها نيازمند تئوري هايي براي درك پيچيدگي محيطي از جمله تئوري آشوب هستند كه چگونگي تطبيق سازمان ها با محيط شان را توضيح مي دهد و با تأكيد بر ديدگاه كوانتومي كه مبتني بر اين تئوري است، به خلق سازمان هاي يادگيرنده كمك مي كند(هادي زاده و همكاران، 1389). دانشگاه ها نيز با توجه به تغييرات محيط و فناوري ها، روز به روز در حال پيچيده شدن هستند و نمي توان با روش هاي قديمي و سنتي آنها را مديريت كرد. روندهاي نوظهور در زمان حاضر در عرصه آموزش عالي سير تحول در دانشگاه را با سرعت قابل توجهي افزايش داده است و به امري اجتناب ناپذير كه مي تواند تعيين كننده سرنوشت نهاد دانشگاه در كشور باشد تبديل كرده است. با توجه به تغييرات روزافزون نمي توان دانشگاه ها را با روش هاي سنتي مديريت كرد. پژوهش هاي اساتيد حوزه آموزش عالي در كشورمان همگي بر ضرورت ايجاد تغييرات و رويكردهاي نوين و متفاوت در ساختار دانشگاه در ايران اتفاق نظر دارند. از نظر اين متخصصان، دنياي نوظهور، آموزش عالي متناسب با خود را مي طلبد و ديگر نمي توان با تكيه بر دستاوردهاي قديمي به حل معضلات و مشكلات دانشگاه پرداخت. اين تغيير نگرش كه تا چند دهه قبل فقط در علوم طبيعي قابل مشاهده بود، در حال حاضر به طور روز افزوني در حال گسترش در تمام حوزه هاي علوم انساني و اجتماعي از جمله مديريت دانشگاه ها است(يمني، 1388).از اين رو متفكران عرصه دانش مديريت در كشورمان بايد با نگاهي جامع، سعي در تدوين چارچوب هاي اساسي پارادايم هاي آشوب و پيچيدگي داشته باشند تا امكان توليد نظريه هاي علمي دقيق تر به وجود آيد. نظريه بي نظمي و آشوب براي تحليل واقعي تر محيط و تاثير آن بر نظام آموزش و برنامه دانشگاهي است بنابراين نبايد آن را مخل به برنامه دانست بلكه تفكري به منظور قطعيت و شناخت دقيق تر دانشگاه است. برخورد غلط با پديده تغيير سبب مي شود كه ما دانشگاه را در يك موقعيت صدمه پذير قرار دهيم. دومين اشتباه بزرگ مديريت آن است كه نتواند وقوع تغيير را حدس بزند كه خود ناشي از اشتباه نخست است. مدير ممكن است، در وضعيتي كه تغيير به يك بحران تبدبل شده، واكنش شتاب زده اي نشان دهد يا تا زماني كه ديگران به آن واكنش نشان نداده اند با ناديده گرفتن آن با نوعي انفعال نسبت به آن برخورد كند. بنابراين، مديريت دانشگاهي بايد بتواند به طور دائم در پس درك حالاتي باشد كه دانشگاه به خود مي گيرد تا بتواند وضعيت آن را با توجه به مشكلات پيراموني بهبود بخشد(كرمان، 1396). به طوركلي و با توجه به پژوهش هاي پيشين، چارچوب جديد مديريت برگرفته از نظرية آشوب كه همة سطوح زيرين خود را از جمله مديريت سازمان ها در برمي گيرد، بايد در سازمان هاي پوياي امروزي به جاي درنظرداشتن الگوي خاصي از عمليات، تعامل مؤثري را درنظر بگيرد كه امكان مديريت شرايط پيش بيني نشده را فراهم آورد(بيسچي و بياردي،2014؛ ويكك، كوباكي، تييل وپانگ،2015؛ ويليرز، 2016). به همين دليل، براي توانايي انجام طرح ها يا كنترل آينده به مديران توصيه مي شود كه در همة سطوح سازماني خود، شرايطي مناسب را گسترش دهند تا براي واكنش به وقايع و حوادث پيش بيني نشده آمادگي كامل داشته باشند؛ لذا، با توجه به شواهد حاكي از كيفيت نه چندان مناسب مديريت كردن آشوب در كشور ما و با توجه به اينكه دانشگاه ها نيز سازماني آشوبي هستند، به نظر مي رسد كه در راستاي مديريت كردن مناسب شرايط آشوب بايد نسبت به پياده سازي فرهنگ آشوب گونه و استفاده از آشوب درجهت ارتقا عملكرد و بهره وري دانشگاه ها به خصوص در دانشكده هاي تربيت بدني اقدام نمود. به عبارتي، سازمان ها، دانشگاه ها و توسعة آنها در جوامع امروزي نيازمند بهره گيري از مديريت آشوب گونه است و با توجه به محيط آشوب گونه و ايجاد تغييرات ناگهاني و محيطي در همة زمينه هاي مديريتي، آموزشي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي و اثرهاي آن بر سازمان ها، دانشگاه ها نيازمند مديريت براساس الگوي آشوب گونه هستند. بنابراين با توجه به پيشينه ذكر شده و مطالعات ميداني انجام گرفته نقش و اهميت اين پژوهش پررنگ تر مي شود تا با بررسي هاي لازم به اين مهم دست يابيم كه وضعيت موجود دانشكده هاي تربيت بدني، به لحاظ ميزان بكارگيري نظريه آشوب بر مبناي چهار مؤلفه اصلي اين نظريه چگونه است؟ و مدل تحليلي متشكل از روابط بين متغيرهاي اين شاخص در اين دانشكده ها به چه صورت است؟

چکيده:

مديريت آشوب گونه، دانشكده تربيت بدني، اثر پروانه اي، سازگاري پويا، خودمانايي، جاذبه هاي غريب

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود گودرزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ابراهيم عليدوست استاد مشاور:
دکتر امين دهقان قهفرخي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.