پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz8 دفاع:
۴۰۶۷ شناسه:
محمد خنياگر دانشجو:
نقش نظارت مجلس شوراي اسلامي در مقابله با بحران هاي اقتصادي با تاكيد بر كارآمدي عنوان فارسي:
The role of parliament in dealing with economic crises with an emphasis on efficiency عنوان انگليسي:

مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان قوه تقنيني در نظام جمهوري اسلامي ايران داراي دو وظيفه اساسي قانون گذاري و نظارت مي‌باشد. هر كدام بدون ديگري يك خلاء محسوب مي شود؛ قانون گذاري بدون نظارت، امري نادرست است، چراكه نمي توان از كارآمدي قوانين اطمينان حاصل كرد. وقوع بحران‌ها در جوامع مختلف از جمله كشور ما امري بديهي است، اما اين حاكميت‌ها هستند كه با سازوكارهايي كه از گذشته پيش‌بيني و يا اكنون ايجاد مي‌كنند، مي‌توانند خسارت و آثار ناشي از بحران‌ها را كاهش دهند.

وقوع بحران هاي اقتصادي مكرر و عدم ترميم آثار آن به وسيله دولت، اين پيام را به همراه دارد كه مجلس شوراي اسلامي از ابزارهاي خود براي نظارت بر دولت استفاده نمي كند؛ اين ابزارها به دلايل متعددي ناكارآمد شدند. تعارض منافع شخصي نمايندگان در حوزه هاي مالي و سياسي، پل نمايندگي براي رسيدن به مقامات بالاتر مديريتي، تجميع قدرت در دستان هيات رئيسه پارلمان، مصلحت انديشي هيات رئيسه در وصول ابزارهاي نظارتي از قبيل سوال و استيضاح و برخي از موارد ديگر، سبب شدند تا ابزارهاي پارلمان در ايران از كارآمدي موثري برخوردار نباشد.

عملاً مجلس در حوزه نظارت كار سلبي دارد و نه ايجابي، و اگر بنا بر كار ايجابي داشته باشد همان قانون گذاري است و نه حوزه نظارت. هرچند ممكن است بتوان به صورت خلاصه بيان كرد كه مجالس مي توانند بحران ها را حل كنند، بنابراين مجلس شوراي اسلامي در جهت مقابله با بحران هاي اقتصادي از جنبه پيشگيري بحران ها (سلبي) مي تواند به نحو بسيار مطلوبي در برابر بحران هاي اقتصادي مقاومت و مقابله نمايد؛ اما از جنبه پسيني (ايجابي) جز در برخي از موارد مانند تهديد به استيضاح، دخالت در تدوين بودجه كشور و قانون گذاري، نمي تواند به مقابله با بحران هاي اقتصادي برود.

چکيده:

حل بحران كارآمدي و ناكارآمدي نظارت بحران اقتصادي مجلس شوراي اسلامي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر خيرالله پروين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.