پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۰۹:۳۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۰۵۱ شناسه:
مينو مجدزنگنه دانشجو:
شرح و تحليل بوطيقاي بلاغت در مثنوي مولوي عنوان فارسي:
Description and analysis of rhetorical in masnavi عنوان انگليسي:

هدف اين پايان نامه شناخت مثنوي معنوي مولوي شاعران قرن هفتم هجري با نگرش بوطيقايي بلاغت است.تيل به اين هدف طرح تحقيق به صورت توصيفي-تحليلي انتخاب گرديد و به استناد منابع و مباحث موجود مي توان گفت كه همراه كردن بررسي معني شناختي با پژوهش زيبايي شناختي است.

مولوي گاه ضمن اشاره به دشواري هاي ارتباط با خواننده و ذكر علل و اسباب آن دشواري ها زمينه هاي لازم را براي ارتباط فراهم اورد هر چند كه راوي هر بار به طرز تازه و دور از انتظار ما روايت مي كند و اين پيچيدگي روايي و رنگ به رنگي حكايت ها و تمثيل ها بسيار است.

بلاغت به عنوان بخشي از سطوح سه گانه يعني سطح زباني،انديشگي و ادبي كه سازنده سبك ادبي هستند؛در مثنوي معنوي مولوي جلوه ويژه يافت است اين پايان نامه مي كوشد به اين جنبه از ويژگي هاي سبكي منظومه روايي و داستاني مثنوي بپردازد.

چکيده:

بوطيقا -بلاغت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي محمد موذني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد ذاكري استاد مشاور:
دکتر محمود فضيلت استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.