پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۸/۲۱ دفاع:
۴۰۳۵ شناسه:
سميرا زارعي دانشجو:
سنتز برخي مشتقات α-آمينوفسفونات ها و بررسي اثر مهاركنندگي آنزيم كربنيك انهيدراز آنها ب) سنتز پانتوتنيك اسيد به صورت آزمايشگاهي و نيمه صنعتي عنوان فارسي:
A) Synthesis of some α-amino Phosphonates and Evaluation of their Carbonic Anhydrase Inhibitory Activity B) Laboratory and Pilot-scale Synthesis of Pantothenic acid عنوان انگليسي:

-1-1-واكنش هاي چند جزئي

يكي از چالش هاي مهم در سنتز هاي اقتصادي، طراحي واكنش هايي است كه در آنها طي يك مرحله بتوان به چند پيوند دست يافت. بر اساس استاندارهاي جديد، مراحل تشكيل چند پيوند ايده آل، علاوه بر فضاگزيني و شيمي گزيني، بايد داراي معيارهايي نظير دسترسي ساده به مواد واكنش دهنده، شرايط عملياتي ساده، صرفه جويي در زمان و انرژي و زيست سازگار بودن باشند تا از آنها به عنوان سنتز ايده آل نام برده شود [1].

ويژگي تك ظرف بودن يك سنتز سبب كاهش تعداد مراحل واكنش، كاهش تعداد مراحل استخراج، كاهش زمان واكنش، استفاده كمتر از حلالها، بازده بيشتر و همچنين زيست سازگارتر بودن و ... مي شود. طي يك واكنش تك مرحله اي، مواد اوليه در يك ظرف ريخته ميشوند و واكنش بين آنها از يك مرحله آغاز گرديده و در همان ظرف طي يك سري واكنشهاي پي درپي پيش ميروند تا محصول نهايي به دست آيد [2، 3].

چکيده:

multicomponent reaction, α-amino Phosphonates

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي اديب استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد مهدوي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.