پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۴۰۱۹ شناسه:
مريم سالكي دانشجو:
احيا فضاهاي غير فعال محله نازي آباد تهران با تاكيد بر پيوستگي منظر شهري عنوان فارسي:
Restoring passive Spaces in Nazi_ Abad neighborhood of Tehran on basis of landscape integrity. عنوان انگليسي:

بازشناسي منظر و بافت هاي قديمي ،چه آنها كه برجسته تر و به عنوان يادمان ها ،بناهاي يادبود يا بناهاي تاريخي ارزشمند مورد نظرند و چه بناهايي كه تحت عنوان منظر بومي مطرح مي شوند ،گذشته از اينكه خود گشاينده ي مسائل متعددي در فرهنگ سرزمين ها است،پايه ي لازم و ابزاري بي جاي گزين براي تدوين هر نظريه اي است كه مبناي روش باززنده سازي بافت قرار مي گيرد. با توجه به اين مسئله مناظر شهري تاريخي كه در گذر زمان پيوستگي خود را از دست داده اند و دچار تكه تكه شدگي شده اند را مي توان با استفاده از خاطره جمعي دوباره سبب پيوستگي آن شد.در اين پژوهش با دو مسئله رو برو هستيم يكي احيا سايت تاريخي صنعتي كارخانه چيت سازي كه زميني غيرفعال و متروكه است و ديگري ايجاد پيوستگي بين پهنه صنعتي و محله نازي آباد تهران است. بدين منظور با مطالعه مقالات و پيشينه اين پژوهش و منابع شناختي در مقياس هاي مختلف و روي هم گذاري لايه هاي شناخت در گذر زمان و همچنين تحليل منظر از طريق روش پرسشنامه براي ايجاد پيوستگي به وسيله خاطره جمعي طراحي محدوده مورد مطالعه انجام شد. در اين طراحي با ايجاد مسيرهاي سبز در مقياس شهري باعث ايجاد پيوستگي بين پهنه صنعتي و محله نازي آباد شد. همچنين طراحي سايت متروكه صنعتي كارخانه چيت سازي تهران كه داراي تاريخ و ارزش ميراث شهري است انجام كه باعث احياء زمين هاي غير فعال كارخانه چيت سازي و ايجاد باغي براي ساكنين و استفاده كنندگان از اين منظر شهري شد.

چکيده:

احياء فضاهاي غير فعال، پيوستگي منظر شهري، منظر تاريخي صنعتي شهري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر هما ايراني بهبهاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.