پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz4 دفاع:
۴۰۱۶ شناسه:
سارا قمبري محمدي دانشجو:
تدوين سند سياستگذاري و برنامه ريزي محيطزيست براي وزارت راه و شهرسازي عنوان فارسي:
Establishment the Document of Environmental Policy and Planning for the Ministry of Roads and Urban Development عنوان انگليسي:

گستره فعاليت هاي وزارت راهوشهرسازي و تاثير مستقيم، مستمر و روزانهي اين فعاليت ها در زمينه هاي

عمراني- اقتصادي و اجتماعي- فرهنگي بر زندگي، رفاه و حقوق شهروندي، كه از مهمترين مصاديق آن برخورداري از محيطزيست سالم براي احاد جامعه ميباشد، سبب گرديده اين وزارتخانه يكي از بزرگترين و موثر ترين دستگاه‌هاي عمراني كشور در زمينه هاي تخصصي و اجرايي به شمار آيد و نقش آفريني و حوزهي اختيارات آن در مقياس ملّي و بين المللي حائز اهميت و توجه واقع شود.

وزارت راه وشهرسازي به عنوان متولي نظام گسترده حمل و نقل و مسكن و شهرسازي در كشور، به منظور رفع كاستي هاي موجود، در حال بروزرساني زيرساخت ها، ظرفيت سازي و برطرف نمودن نيازهاي كشور، تغيير نگرش سنتي و اتخاذ رويكردهاي نوين و تعالي همه جانبه جهت برنامهريزي يكپارچه، مديريت دارايي ها، افزايش بهره وري منابع، هوشمندسازي و ارتقاي سطح ارائه خدمات خود ميباشد، [1] بنابراين الزام به توجه متمركز و يكپارچه به محيط زيست در ديدگاه مديريت تخصّصي و ساختار اجرايي نيز ميتواند در اين دايره قرار گيرد.

رعايت قوانين، مقررات بالادستي، اهداف و سياستهاي كلان كشور و اولويت قراردادن سياست هاي كلي نظام، اسناد برنامه‌اي، الزامات قانوني و مقرّرات بالادستي، درراستاي پايش منظم و تحليل گرا و همچنين پاسخگويي دقيق و منظم به مراجع نظارتي، از شيوههاي جاري وزارت راه و شهرسازي است [1] كه در مورد وظايف محيط زيستي آن نيز حكم‌فرما ميباشد؛

امّا با توجه به سير مطالعاتي ، مصاحبه هاي متعدد با مديران و يك دهه تجربه‌ي شخصي محقق در جايگاههاي علمي و اجرايي در وزارت راهوشهرسازي ، به دليل طيف وسيع فعاليت ها و پراكندگي وظايف محوله در زمينه‌ي محيط زيست، مسئله‌ي نبود سند و دستور العمل يكپارچه و همچنين مرجع واحد و بالادستي ستادي، جهت تنظيم و پيشبرد هماهنگ و مشتركِ اهداف و عملكرد مرتبط با محيطزيست و منابع طبيعي، چشمگير است و به ايجاد آسيب هاي ناشي از فقدان توجه كافي مي انجامد.

با توجه به تعيين محدوده‌ي مسئوليت‌هاي وزارت راه و شهرسازي در زمينه ي محيط زيست، توسعه پايدار و آمايش سرزمين در اسناد بالادستي كشور، شرح وظايف و شاخص‌هاي عمومي و تخصصي، همچنين اثرات متقاطع و متقابل ذاتي امر توسعه حمل‌ونقل و مسكن‌و‌شهرسازي با حفاظت از محيطزيست و منابعطبيعي، موجب گرديده تخصصگرايي در زمينهي برنامهريزي، سياستگذاري و نهادسازي محيطزيست در سطح وزارت راه و شهرسازي جهت وحدت رويه مديريتي و اجرايي در زمينهي محيط زيست، حائز اهميت ويژه باشد.

با توجه به اين مهم شناسايي مخاطبان برنامهريزي محيط زيست در سطح وزارتخانه، ارتباط با آنها و آگاهي از نگرش آنها در موفقيت برنامه ريزي بسيار مهم است. علاوه بر اين بهتر است اين برنامهي جامع و پويا با ساير برنامهريزي‌هايي كه در وزارت راه و شهرسازي در دست اقدام است هماهنگ باشد، تا موثر، ملموس و جذاب باشد.

وجود سند سياست‌گذاري محيط زيست به وزارت راه و شهرسازي اين امكان را ميدهد تا در راستاي تحقق دستيابي به سكونتگاههاي پايدار و حمل و نقل پايدار، برنامه عملياتي ارائه دهد.

چکيده:

تاليف سند - سياستگذاري محيط زيست - برنامه ريزي محيط زيست - وزارت راه و شهرسازي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدجواد اميري استاد راهنما:
دکتر حميدرضا جعفري استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.