پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۴۰۱۵ شناسه:
عبدالكريم پهلواني دانشجو:
«طراحي مدل ارزيابي بلوغ مديريت پروژه براي مگا پروژه هاي صنعت پتروشيمي» عنوان فارسي:
"Development of Project Management Maturity Model for Petrochemical Mega-projects" عنوان انگليسي:

مديريت پروژه ديگر به‎عنوان يك حرفه‌ي نيمه‌وقت يا حتي يك موقعيت در كارراهه شغلي‌ محسوب نمي‎شود. امروزه، به مديريت پروژه به‎عنوان يك شايستگي راهبردي نگريسته مي‎شود كه براي بقاء شركت‌ها ضروري مي‎باشد. قابليت برتر در مديريت پروژه مي‎تواند عامل پيروزي يا شكست در يك قرارداد باشد. امروزه، تقريباً تمام شركت‌ها از مديريت پروژه بهره مي‌برند و تمايز آن‎ها در اين است كه در مديريت پروژه خوب عمل مي‎كنند يا اين‌كه در آن كاملاً برتر هستند. با اين وجود، بين خوب بودن و برتر بودن در مديريت پروژه، تفاوت زيادي وجود دارد. يكي‌ از حياتي‌ترين تفاوت‌ها اين است كه برتري مستمر در مديريت پروژه مستلزم سنجه‌هايي‌ فراتر از زمان و هزينه مي‎باشد. موفقيت يك پروژه نمي‌تواند تنها از طريق سنجه‎هاي زمان و هزينه تعيين شود؛ اگرچه هنوز بر اين باور پافشاري مي‎گردد[ ].

مي توان با قاطعيت گفت كه اجراي پروژه هاي پتروشيمي عامل و محرك اصلي افزايش صادرات غيرنفتي كشور بوده است و اين نقش را مي تواند تا چند دهه آتي ادامه دهد. در حالي كه قرار است در افق 1404 حجم سرمايه گذاري صورت گرفته در اين صنعت به بيش از 50 ميليارد دلار برسد، نبود يك نگرش سيستماتيك به بهبود عملكرد در پروژه هاي اين صنعت آسيب جبران ناپذيري بر كيفيت و همچنين سرمايه هاي صورت گرفته پيش و پس از اين افق خواهد گذاشت.

وجود يك مدل اختصاصي براي ارزيابي بلوغ مديريت پروژه مي تواند اين امكان را براي پروژه ها فراهم آورد كه با يك متر و سنجه دقيق و مشخص عملكرد خود را بسنجند و راهكارهاي بهبود را براي رفع فاصله هاي احتمالي اتخاذ نمايند. با توجه به اين كه متوسط انحراف زماني و هزينه اي پروژه هاي كشور نزديك به 2 برابر مقدار برنامه ريزي شده مي باشد، اگر اين ابزار بتواند شرايطي را فراهم آورد كه تنها 10 الي 20 درصد از انحرافات كاهش يابد، صرفه جويي چشمگيري در اين حوزه صورت خواهد گرفت.

نكته مهم ديگري كه مي توان در رابطه با ضرورت طراحي و استفاده از اين مدل اشاره نمود اين است كه فرآيند يادگيري و مديريت دانش را در پروژه ها نهادينه مي كند. اساساً دانش ايجاد شده در پروژه هاي كشور پس از اتمام پروژه و به واسطه پراكنده شدن تيم پروژه، جمع آوري نمي گردد. دانشي كه اگر به خوبي ثبت گردد، نقش بسيار حياتي در كاهش دوباره كاري ها، عدم تكرار اشتباهات و در نتيجه جلوگيري تطويل زمان پروژه و انحراف بودجه اي در آن مي گردد. وجود يك مدل ارزيابي موجب مي گردد كه بخش عمده اي از دانش صريح و ضمني موجود در پروژه ثبت و نگهداري شود و نيز از آن مهمتر فرآيند يادگيري را در اجزاي مختلف پروزه به ارمغان مي آورد.

با اين وصف، پروژه هاي صنعت نيازمند طراحي مدلي است كه بتوان بلوغ مديريت پروژه آنها را ارزيابي و توسعه داد تا بدين ترتيب اهداف والاي اين صنعت محقق گردد. مدل مذكور بايد متناسب با ساختار و شرايط پروژه‌هاي بزرگ سرمايه‌اي همچون پروژه‌هاي پتروشيمي طراحي شود، در واقع هدف اين مدل اين است كه ضمن شناسايي چالش‌ها و زمينه‌هاي بهبود پروژه‌ها، آنها را به رفع اين چالش‌ها و مشكلات ترغيب كند تا از اين رهگذر زمينه دست‌يابي پروژه‌ها به سطوح متعالي عملكرد و توانمندي فراهم گردد.

چکيده:

مديريت پروژه، مدل‌هاي بلوغ مديريت پروژه، چرخه عمر پروژه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر هاني اربابي استاد مشاور:
دکتر محمدعلي هاتفي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

مجله علوم و فنون دريايي

/

طراحي مدل ارزيابي بلوغ مديريت پروژه براي پروژه‌هاي عظيم صنعت پتروشيمي مناطق آزاد

احمد جعفرنژاد / هاني اربابي/ محمدعلي هاتفي/ عبدالكريم پهلواني

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.