پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۹ دفاع:
۴۰۱۴ شناسه:
عليرضا مظفر دانشجو:
شناسايي و تحليل عوامل ديركرد خروج كسب و كار از مرحله نوپا(start-up) به ورود به مرحله مقياس پذيري(scale-up) عنوان فارسي:
Identifying and analysis the factors affecting the late time exite of businesses from start-up stage to scale-up stage عنوان انگليسي:

شركت‌هاي نوپا از طريق كاوش و بهره برداري از ايده هاي جديد ، فرصت هاي بازار و فناوري هاي نواورانه، نقشي اساسي در روند نوآوري بازي مي كنند. محققان سالهاست كه روند ايجاد استارتاپ و رشد شركت را مطالعه مي نمايند. سياست گذاران و دست اندركاران هميشه به سازمان هاي تجاري تاسيس شده كه ارزش و شغل ايجاد مي كنند علاقه نشان داده اند. با اين حال ، تاكنون توجه محدودي به استارتاپ هايي كه قادر به عبور از سد مراحل اوليه و رسيدن به مرحله scale up شده اند توجه گرديده است بنابراين در پژوهش حاضر هدف شناسايي و تحليل عوامل موثر بر ديركرد خروج كسب و كار از مرحله نوپا(start-up) به ورود به مرحله مقياس پذيري(scale-up) مي باشد. پارادايم حاكم بر پژوهش تفسيري- برساختي ، ماهيت تحقيق اكتشافي ، رويكرد حاكم استقرايي، روش پژوهش كيفي، حيطه جمع آوري داده ها ميداني و كتابخانه اي، استراتژي تحقيق تحليل محتواي پنهان به مثابه استراتژي مي باشد. جامعه آماري پژوهش كسب و كارهاي نوپا در تهران مي باشد و براي نمونه اماري پژوهش از روش غير احتمالي-قضاوتي با ده نفر از خبرگان حوزه كارافريني و استارت اپ مصاحبه به عمل امد. در انتها بعد از انجام كد گذاري باز و محوري به وسيله پژوهشگر و اثبات روايي و پايايي به وسيله سه تن از خبرگان كارافريني 36 مولفه شناسايي گرديد و در فصل پنجم پژوهش به تحليل اين عوامل پرداخته شد و پيشنهادات كاربردي براي رفع موانع ارائه گرديد.

چکيده:

Entrepreneurship, Stand-up, Start-up, Scale-up, Scaling, Growth

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي داوري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر كامبيز طالبي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.