پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۹/۱۰ ساعت ۱۱:۴۵ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۰۱۲ شناسه:
معصومه دلكش دانشجو:
طراحي الگوي سازگاري با بازنشستگي ورزشي در بين قهرمانان تيم ملي عنوان فارسي:
Designing a model for adapting to sports retirement among national team champions عنوان انگليسي:

در مقاله حاضر با هدف بسط دانش و شناخت موجود در رابطه با طراحي الگوي سازگاري با بازنشستگي ورزشي در بين قهرمانان تيم ملي انجام شد. از اين رو در بخش كيفي در دسته تحقيقات بنيادي قرار مي‌گيرد. بايد خاطر نشان كرد كه هدف از تحقيقات اكتشافي، روشنگري مفاهيم، جمع‌آوري تعاريف، كسب بينش، تصحيح مسائل و ايده‌هاست. تحقيق حاضر تركيبي (كيفي و كمي) بود در بخش تحقيق كيفي از مصاحبه نيمه ساخت‌يافته استفاده شد. سؤالاتي كه در حين مصاحبه طرح شد براساس مدل پاردايمي نظريه داده بنياد استراوس و كوربين بود كه در اين تحقيق با ۲۰ نفر از صاحب‌نظران و اساتيد مديريت ورزشي كه در زمينه بازنشستگي ورزشي صاحب نظرهستند. مصاحبه شد. سرانجام پس از اتمام فرايند كيفي تحقيق و مشخص شدن شاخص‌ها و ارتباط بين آنها پرسشنامه‌ي بر اساس طيف 5 ليكرتي بر مبناي ساختار تنظيم شد و اين پرسشنامه در بين بازنشستگان قهرمانان تيم ملي توزيع شد.پس از بررسي پرسشنامه ها به نتايج مختلفي مرتبط با عوامل موثر بر سازگاري با بازنشستگي ورزشي دست يافته شد.

چکيده:

طراحي الگوي سازگاري، بازنشستگي ورزشي، قهرمانان تيم ملي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود گودرزي استاد راهنما:
دکتر ابراهيم عليدوست استاد راهنماي دوم:
دکتر امين دهقان قهفرخي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.