پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۹ دفاع:
۴۰۱۰ شناسه:
ارغوان زارعي دانشجو:
طراحي روشنايي تعاملي فضاي داخلي براي ارتقا تجربه زندگي عنوان فارسي:
Interactive interior lighting design to enhance the life experience عنوان انگليسي:

در دنياي امروز اكثر مردم بيشتر اوقات خود را در داخل اماكن و ساختمان هاي سربسته اي مي گذرانند كه حتي در طول روز نيز با نور مصنوعي چراغ ها روشن مي شوند. از طرفي با توسعه و پيشرفت و صنعتي شدن جوامع و نيازهاي بوجود آمده، فعاليت انسان ها به امري شبانه روزي تبديل شده كه تأمين روشنايي براي انجام كارها مسأله اي اجتناب ناپذير خواهد بود. علاوه بر اين نور در درك افراد از محيط و تأثيرات حسي و رواني بر آن نقشي تعيين كننده دارد و در صورت فراهم نبودن كيفيت و كميت مناسب، مي تواند به يك عامل خطر براي پيدايش برخي عوارض يا اختلالات بينايي، جسمي و روحي بدل گردد.

بينايي كه مهم ترين حس انتقالي در ميان ديگر حواس انسان مي باشد در منتقل كردن احساسات مختلف و ادراكات گوناگون به مغز انسان نقش بسزايي دارد . در اين نقل و انتقال، عناصر و عوامل بسياري از جمله محيط و فضاهاي پيرامون انسان و به ويژه "نور" از اهميت خاص برخوردار هستند. در فضاي داخلي، نور در ايجاد فضاهاي مطلوب و تاثيرگذار بر سلامت تن و روان انسان نقش به سزايي دارد و باعث تاثير پذيري انسان از محيط و ارتقا كيفيت زندگي مي شود

وسايل روزمره اي كه هر فرد در فضاي داخلي ساعت هاي طولاني را با آنها سپري ميكند اين قابليت را دارند كه با ديد جديدي طراحي و از صرفا محصول فيزيكي كه عملكردي را برآورده ميكند فراتر رفته و در سطوح بالاتر بر روي كاربر تاثير بگذارد. همانطور كه پيش تر در مورد تاثيرات نور بر افراد بحث شد طراحي ابزار روشنايي به دليل داشتن ارتباط مستقيم با فضايي كه شخص در آن قرار ميگيرد از اهميت ويژه اي برخوردار است.

محصولات هوشمند هر كدام به نوعي با كاربر درتعامل است كه اين تعامل ميتواند به در اشكال مختلف از جمله تعامل با داده، صوت، تصوير، رفتار و حتي نور باشد كه در اين پژوهش سعي بر آن است تا به واسطه تعامل كاربر با محصول و ايجاد تجربه خوشايند بخشي از اهداف نظريه پرما را در راستاي افزايش رضايت محقق شود. در نتيجه با عملي شدن اين پروژه بيش از پيش به نيازهاي كاربران ايراني و دخيل كردن آن در طراحي روشنايي فضاي داخلي توجه خواهد شد و اميد است كه تعاملات كاربر با ابزار روشنايي راهكاري باشد در جهت ايجاد تجربه ي خوشايند كاربري و ارتقا كيفيت زندگي.

چکيده:

نور روشنايي - اينترنت اشيا تعامل- پرما

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مريم خليلي استاد راهنما:
دکتر وحيد چوپانكاره استاد راهنماي دوم:
دکتر جمشيد امامي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.