پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۴۰۰۹ شناسه:
سلماز جعفري ساماني دانشجو:
طراحي شهري در سكونتگاه هاي غيررسمي با رويكرد طب سوزني شهري نمونه موردي محله سورو در بندرعباس عنوان فارسي:
Urban design on Suru's informal settlements Bandar Abbas with Urban Acupuncture Approach عنوان انگليسي:

سكونتگاه‌هاي غير رسمي كه به دليل سرعت پيدايش و عدم نظارت دستگاه‌هاي اجرايي اغلب از استانداردهاي قابل قبول زيستي بي بهره اند، از پديده‌هاي فراگير شهرها و كلان‌شهرها به ويژه در كشورهاي در حال توسعه اند. در ميان رويكردهاي مختلفي كه در كشورهاي مختلف براي حل مشكلات سكونتگاه‌هاي غيررسمي اتخاذ شده است، آنچه كه در حال حاضر از سوي دست‌اندركاران و صاحب‌نظران امر مطلوب و مناسب تشخيص داده شده است، توانمند سازي و ارتقا بخشي آنها با استفاده از ظرفيت ها و سرمايه هاي دروني شان است. اما عليرغم توافق عمومي براي اين روش‌ها به عنوان مناسب‌ترين رويكرد، بسياري از تجارب اجرايي آنها نتوانسته‌ به اهداف فراگير و پايدار دست يابند. اين مطالعه مهمترين نقش اين برنامه‌ها را تكيه بر راه‌حل و مداخلات بخشي، محصول‌گرايي و همچنين عدم مشاركت آنها با مردم عنوان كرده و براي رفع اين كاستي ها استفاده از رويكرد طب سوزني شهري را به عنوان رويكردي بازنگري شهري پيشنهاد مي‌كند. طب سوزني شهري رويكردي است كه از كوچكترين تلاش در نقطه بحراني براي رسيدن به حداكثر نتيجه، درست مانند طب سوزني چيني استفاده مي‌كند. و در نهايت يافته‌هاي اين مطالعه در يك نمونه موردي از سكونتگاه غيررسمي در شهر بندرعباس (سورو) به آزمون گذاشته شده است.

چکيده:

اسكان غيررسمي، طب سوزني شهري، رويكرد كوچك مقياس

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مژگان طاهري تفتي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.