پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۴۰۰۸ شناسه:
فرناز دشتي رحمت آبادي دانشجو:
بازطراحي توسعه‌هاي جديد شهري جهت ارتقاء تحرك‌پذيري سالمندان(مطالعه موردي محله افسريه تهران) عنوان فارسي:
redesigning new urban developments to improve the mobility of the elderly عنوان انگليسي:

تحقيقات گذشته نشان داده است كه فعاليت فيزيكي در سالمندان باعث ارتقاء سلامت عمومي مي شود. باوجود مزاياي متعدد فعاليت فيزيكي، افراد سالخورده در محيط‌هاي شهري، كم تحرك هستند. و اين كم‌تحركي با افزايش سن آنها افزايش پيدا مي‌كند. ميزان فعاليت فيزيكي اغلب شهروندان هم در كشورهاي توسعه يافته و هم در كشورهاي در حال توسعه پايين و ناكافي مي‌باشد. برآورد مي‌شود حدود 70-80 درصد جمعيت ايران داراي زندگي كم‌تحرك مي‌باشند. از آنجا كه سالمندان با گذشت زمان با كاهش عملكرد فيزيكي و سلامت رواني همراه هستند، بنابراين آن‌ها به يك محيط انعطاف پذير و در حال تحول نياز دارند تا تغييرات فيزيكي و اجتماعي مرتبط با سالمندي را جبران كند. بنابراين ضروري است كه اين موضوع در متن فضاي شهري مورد توجه قرار گيرد تا اقدامات لازم براي پاسخگويي به نياز سالمندان انجام شود. در اين پايان‌نامه سعي بر اين است كه در نگاهي نو به بافت جديد شهر يزد، امكان ارتقاء تحرك‌پذيري سالمندان از طريق مداخلات طراحانه در شهر واكاوي شود. روش پژوهش در اين رساله تحليل كيفي (توصيفي-فضايي) است. كه به خوانش مؤلفه‌هاي كالبدي– ادراكي براي تحرك‌پذيري سالمندان در بافت جديد پرداخته شده است. ‌جامعه آماري اين پژوهش، سالمندان بالاي 65 سال شهر يزد بودند كه در محيط محله و فضاهاي عمومي شهرك دانشگاه در حال راه رفتن يا فعاليت فيزيكي بوده‌اند. روش جمع‌آوري اطلاعات بر اساس استفاده از منابع كتابخانه‌اي، مشاهده، و مصاحبه عميق و نيمه‌ساختاريافته با سالمندان صورت گرفته است. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي‌دهد كه سالمندان محله شهرك دانشگاه چه عوامل كالبدي و ادراكي را بر ادراك جذابيت پياده‌روي مؤثر مي‌دانند.

چکيده:

سالمندان، تحرك‌پذيري، فعاليت‌فيزيكي، ادراك جذابيت، توسعه‌هاي جديد شهري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مژگان طاهري تفتي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.