پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۹/۱۰ ساعت ۱۱:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرسhttp://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۰۰۷ شناسه:
گلرخ عيوضي كلش دانشجو:
تحليل جايگاه زنان در ورزش ايران و ارائه مدل عنوان فارسي:
Analysis of the position of women in Iranian and presenting a model عنوان انگليسي:

زنان در اكثر جوامع از نظر قدرت سياسي و دسترسي به منابع در حاشيه قرار دارند و ورزش پديده اي است كه مي تواند براي اين گروه راه خروجي از حاشيه به متن جامعه باشد . هدف از اين پژوهش تحليل جايگاه زنان در ورزش ايران است و بر اساس مدل مفهومي سه شاخگي (ميرزايي و اهرجاني ،1386) انجام مي پذيرد. اين تحقيق به دليل اينكه يكي از اهداف آن كمك به بهبود جايگاه زنان در مديريت ورزش است ، كاربردي و بنيـادي است و مشخصاً از نوع غيرآزمايشي ـ توصيفي و در مجموع، پژوهش حاضرتحليل عاملي تاييدي است. جامعه آماري اين پژوهش، مديران زن شاغل در وزارت ورزش و جوانان و مربيان و سرپرستان كاروان هاي ورزشي برون مرزي و ورزشكاران حرفه اي ، كليه خبرگان و متخصصان آشنا به حوزه ورزش زنان هستند. در تحليل عاملي تأييـدي حـداقل حجـم نمونه براساس عامل هـا تعيـين مـي شـود و با توجه به اينكه در مدل يابي از معادلات ساختاري استفاده خواهد شد، حـدود 20 نمونـه براي هرعامل (متغيرپنهان) در نظر گرفته مي شود. از شـاخص هـاي آمـار توصـيفي ماننـد ميـانگين و انحراف معيار و روشهاي آماري از جمله آلفاي كرونباخ، ضـريب همبسـتگي، تحليـل عـاملي تأييـدي بـا اسـتفاده از نرم افزار ليزرل بهره گرفته خواهد شد.

چکيده:

analysis, the position of women, Iranian sport, model

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود گودرزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ابراهيم علي دوست قهفرخي استاد مشاور:
دکتر امين دهقان قهفرخي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.