پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۰۰۴ شناسه:
مهرنوش قربانعلي دانشجو:
نقش بلاغت در جريان هاي شعر معاصر ايران عنوان فارسي:
Title: The role of rhetorics in trends of Iranian poetry currents. عنوان انگليسي:

در اين رساله جريان هاي شعري معاصراز حيث تاثير بلاغت مورد بررسي قرار مي گيرد،از آن روي كه بلاغت در برگيرنده ي عناصر شعر مانند زبان،صور خيال،قالب يا فرم و بازتاب دهنده ي عاطفه و انديشه ي شاعر است.اگر گفتمان شعري را به صورت يك بنا و ساختمان در نظر بگيريم،بلاغت نقش سازه هاي اصلي آن را دارد،تغييرهاي صورت گرفته در روايت شناسي شعر بر اساس نقش بلاغت شكل مي گيرد و هژموني قدرت بلاغت است كه سبك منحصر يك شاعر را نقش مي دهد تا به گفتمان غالبي دست پيدا كند و اين گفتمان غالب و قدرت بلاغي شاعر است كه مي تواند در شكل گيري جرياني شعري نقشي موثر ايفا كند،از اين روي بررسي نقش بلاغت در تحولات شعري و جريان هاي شعري در اين رساله مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

This dissertation studies contemporary poetry currents in term of rhetoric. Rhetoric includes some elements of poetry such as language, imagery techniques, framework or form, and it reflects poet’s emotions and thoughts. If we consider poem discourses as a mansion or a building, rhetoric could be assumed as its main component. Evolutions in poetry narratives occurs through rhetoric and hegemony is poet’s power that shapes his/her unique style in order to achieve a dominant discourse. That is poet’s dominant discourse which could play a significant role in creation of a certain poetry trend. That is why studying rhetoric in poem evolutions and poem trends is the aim of this dissertation

چکيده:

بلاغت،شعر معاصر،جريان شناسي،جريان ساز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر روح اله هادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدمصطفي موسوي راد استاد مشاور:
دکتر عليرضا حاجيان نژاد استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.