پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرسvclas9.ut.ac.ir/alborz5 دفاع:
۳۹۹۷ شناسه:
پروين حسيني دانشجو:
تحليل ساختارروايت هاي خاندان گشتاسب عنوان فارسي:
Analysis of the structure of Goshtasb family narrations عنوان انگليسي:

هر اثر مجموعه‌اي از عناصر است كه با ارتباط‌ متقابل و روابط آنها در كنار يكديگر مي توان به ساختاراصلي آن پي برد. باتوجه به شكل تودرتوي شاهنامه كه مجموعه اي از داستان هاي نيمه مستقل را تشكيل مي دهدو بابررسي و تفكيك هريك از عناصر مي توان به ساختار آن دست يافت . يكي از ساختارهايي كه داستان خاندان گشتاسب برپايه آن شكل گرفته ساختار پاگشايي است. اين ساختار كه با نام‌هاي ديگري مثل آيين تشرف، رازآموزي، رازآگاهي، گذرآييني، آغازگري، آشناسازي، راه ورسم آموزي نيز به كاربرده مي‌شود يكي ازآيين‌هاي مربوط به اساطير شاهنامه است و مجموعه‌اي ازاعمال‌و آيين‌هاي نماديني است كه با گذارانسان‌از مرحله‌اي از حيات جسماني، يا فرهنگي‌و اجتماعي به مرحله‌اي ديگرهمراه‌است. هدف ازآن آشنايي نوآموزبا مجموعه‌اي از سنت‌ها،تجارب مذهبي و مفهوم اصلي جهان است كه به مرگ نوآموز تعبير مي‌شود.اين آيين عموما آداب و رسومي ويژه نوجوانان دخترو پسربوده است، بطوري كه با انجام آزمون‌هايي مانند گرسنگي، تشنگي، نخوابيدن، كشيدن دندان پيشين، كندن موي سر و... نوآموزان را آماده ورود به جامعه مي كردند. اهميت اين اعمال بر "مرگ آييني" است كه در پي آن دگرگوني جديدي در فرد ايجاد مي‌شود و فردبا پشت سر نهادن آن‌ها وارد جهان تازه و حيات جديد مي‌شود.

چکيده:

پاگشايي، ساختار، روايت، روايت شناسي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر تيمور مالمير استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي محمد موذني استاد مشاور:
دکتر عليرضا حاجيان نژاد استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.