پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۳۹۹۵ شناسه:
سجاد قلي نيافشالمي دانشجو:
اثربخشي درمان پارادوكسي(PTC)بر درمان بيماران مبتلا به اختلال نعوظ از نوع اضطراب عملكردي عنوان فارسي:
the effectiveness of paradoxical therapy (PTC) on patient with erectile dysfunction of performance anxiety type عنوان انگليسي:

هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي و نتايج مقدّماتي پروتكل روان درماني پارادوكسي مبتني بر PTC در كاهش علايم و نشانه‌هاي اختلال نعوظ در افراد مبتلا به اختلال نعوظ از نوع اضطراب عملكردي بود. بدين منظور ابتدا در يك مطالعه مقدّماتي كارآمدي پروتكل روان‌درماني پارادوكسي در كاهش علايم و نشانه‌هاي اختلال نعوظ در افراد مبتلا به اختلال نعوظ از نوع اضطراب عملكردي مورد بررسي قرار گرفت تا نقاط قوّت و ضعف اين درمان در نمونه مورد بررسي مشخص شود. بدين منظور از طرح تك آزمودني چند خط -پايه با دوره پيگيري استفاده شد. براي انجام اين مطالعه ابتدا از بين افراد داراي علايم و نشانه‌هاي اختلال نعوظ كه به يك كلينيك اختلالات جنسي در تهران مراجعه كرده بودند، 3 نفر به شيوه نمونه‌گيري هدفمند انتخاب شدند. براي هر كدام از شركت‌كنندگان به صورت تصادفي بين 1 تا 5 هفته جلسه خط پايه در نظر گرفته شد. ارزيابي‌ها با استفاده از پرسش‌نامه شاخص بين المللي عملكرد نعوظ و پرسشنامه اضراب عملكرد نعوظ در مرحله خط پايه، جلسات مداخله، يك و سه ماه بعد از پايان مداخله (پيگيري) انجام گرفت. مداخله به صورت انفرادي بر اساس دستورالعمل بشارت (1396) در 5جلسه توسط پژوهشگر انجام گرفت. يافته‌ها نشان داد كه هر سه مراجع با شروع مداخله روند افزايشي و رو به بهبودي را در طراز نمرات اضطراب عملكرد نعوظ (60 درصد)، كاركرد نعوظ (324 درصد)، ، رضايتمندي از رابطه جنسي (219 درصد) و رضايتمندي همه جانبه (124 درصد) و تاثير اندكي در كاركرد اوج لذت جنسي(29 درصد)، كاركرد ميل جنسي (16 درصد) نشان دادند. بر اين اساس، به نظر مي‌رسد روان‌درماني پارادوكسي مبتني بر PTC يك روش درماني مؤثر براي كاهش علايم و نشانه‌هاي اختلال نعوظ در افراد مبتلا به اختلال نعوظ از نوع اضطراب عملكردي است.

چکيده:

روان‌درماني پارادوكسي مبتني بر PTC ، اضطراب عملكرد نعوظ، كاركرد اوج لذت جنسي، كاركرد ميل جنسي، كاركرد نعوظ، رضايتمندي از مقاربت و رضايتمندي همه جانبه از رابطه جنسي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر اعظم نوفرستي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهري نجات استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.