پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۳ دفاع:
۳۹۹۳ شناسه:
امير علي بنايي دانشجو:
شناسايي عوامل موثر بر تصميم گيري اخلاقي در كسب و كارها عنوان فارسي:
Identify the Factors Affecting Ethical Decision Making in Businesses عنوان انگليسي:

تصميم گيري اخلاقي فرايندي است كه افراد در اخلاق خود براي تعيين درستي يا نادرستي يك موضوع از آن استفاده مي كنند و در يك فرايند چهار مرحله اي اجرا مي شود و شامل: شناخت موضوع اخلاقي، قضاوت اخلاقي، قصد اخلاقي و رفتار اخلاقي اجرا مي شود(محمدي،1395).كارآفرينان و مديران سازمان هميشه در مواجهه با امور حرف هاي ناچار از تصميم گيري اند. تصميم هاي آنان در قالب مقررات، آيين نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات در سازمان منشاء اقدا مها مي شود. تصميم گيري به طور منطقي حاصل فرايند تصميم سازي است و تصميم سازي محتاج مميزي اخلاقي است. كسب و كار بايد در فرايند تصميم سازي، معياري را براي ارزيابي اخلاقي بودن تصميمات در نظر گيرد و به اين سوا لها پاسخ دهد كه آيا اين تصميم اخلاقي است؟ آيا اين آيين نامه منصفانه است؟ آيا اين بخشنامه عادلانه است؟ آيا اين مصوبه موجب تحقير، توهين يا ضرر رساني به ديگران نيست؟ بحران كنترل و بحران تشريفات زايد اداري بر اساس آنچه گرينر مطرح ساخته است، از جمله بحرا ن هايي است كه فلسفه تصميم گيري هاي اخلاقي و پايبندي به اصول و قواعد اخلاق كسب و كار را از طريق هماهنگي، همكاري و همدلي بين اعضاي سازمان به چالشمي كشاند. امروزه معماهاي اخلاقي در كسب و كار ها سازمان ها، از ابعاد مختلف تفسير شده و تلاش مي شود تا با وضع چارچوب هاي نظام مند تحت عنوان منشور اخلاقي، مديريت اخلاقي واحدي در آن حاكم شود.

چکيده:

كارآفريني ، تصميم گيري ، كسب و كار ، تصميم گيري اخلاقي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نرگس ايماني پور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدرضا حجازي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.