پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۶/۲۴ دفاع:
۳۹۹۰ شناسه:
پرنيان شهبازيان دانشجو:
بازنگري شخصيت‌هاي آلوده‌انگاشته در نمايشنامه‌هاي منتخب مارتين مك‌دانا عنوان فارسي:
The Representation of Abject Characters in Martin McDonagh’s Selected Plays عنوان انگليسي:

جوليا كريستوا در مقاله انقلابي خود تحت عنوان قدرتهاي وحشت ، آلوده‌انگاري را به عنوان روند اخراج هر چيزي كه مرزهاي ذهنيت فرد را تهديد مي كند ، تعريف مي كند. سركوب اوليه ، كه براي فرديت كودك بسيار حياتي است ، در مرحله پيش اديپي رخ مي دهد و هر مورد ديگر از آلوده‌انگاري ، تبديل به يك بازآفريني صرف از آلوده‌انگاشتن مادر مي شود. توسعه آلوده‌انگاري به عنوان عملي اجتماعي، به شكل يك نيروي سركوب كننده‌ي محروميت و شمول درآمده است كه از طريق آن دولت ها سعي مي كنند ممنوعيت هاي اجتماعي را بر روي جمعيت زايد يا آلوده‌انگاشته اعمال كنند. اين پايان‌نامه شخصيت هاي آلوده انگاشته دو نمايشنامه مك دانا را بررسي مي كند: ملكه زيبايي لينان و چلاق اينيشمان. تمركزاين تحقيق بر چگونگي ظهور آلوده‌انگاري در جامعه و در خانواده است. براساس خوانش تئوري كريستاوا، اين تحقيق مي كوشد تا تاثير متقابل دنياي نشانه شناسي ونمادين در اين نمايشنامه ها و نمود آن در رفتار و گفتار شخصيت ها را بررسي كند. بدين شكل مي توان رابطه ميان آلوده‌انگاري اجتماعي و روانشناختي و تاثير مخرب آن بر ايجاد فرديت ها شناسايي كرد. در مركز آلوده انگاري مفهوم فرديت نهفته است كه به گفته كريستاوا، اولين قدم به سوي آن جدايي محض از بدن مادريست. اگرچه اين جدايي در اكثر موارد با موفقيت اتفاق مي افتد، اما در اين دو نمايش موفقيت آميز نيست و منجر به اين مي شود كه افراد پرتشويش در طول زندگي خود به دنبال احساس تك ‌شدگي باشند.

چکيده:

آلوده‌انگاري، كريستوا، نمادين، نشانه‌شناسي ، فرديت، خشونت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي سلامي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مريم سلطان بياد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.