پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۲۱ ساعت ۹:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرسvclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۹۸۸ شناسه:
زهرا توكلي يركي دانشجو:
شناسايي عوامل موثر بر رشد كسب و كارهاي فناورانه توسط زنان خود سرپرست عنوان فارسي:
Identifying the factors affecting growth of technological businesses by self-parented women عنوان انگليسي:

امروزه كارآفريني به عنوان موتور رشد و توسعه سازمان ها و جوامع شناخته شده و براي داشتن ساختار اقتصادي قدرتمند و مرفه، امري حياتي قلمداد مي شود(سايز آلوارز و همكاران، 2014).

از طرفي زنان به عنوان نيمي از منابع انساني جوامع، عامل مؤثري در پيشبرد اهداف توسعه هستند؛ بنابراين لازم است جهت نيل به توسعه ي پايدار به توانمندسازي آنها توجه خاص مبذول شود. در اين ميان بخشي از جامعه زنان نيازمند توجه بيشتري در اين زمينه مي باشند كه همان زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار مي باشند (شكوهي و همكاران، 1397).

از سوي ديگر رشد روزافزون عرضه نيروي كار طي سالهاي اخير در كشور، به رشد قابل توجه نرخ بيكاري به ويژه در ميان زنان تحصيلكرده منجر شده است كه برخلاف همه دوره هاي گذشته صاحب سواد و حتي تحصيلات عاليه هستند ولي شغلي ندارند (كاظمي و مقيمي، 1397). اين امر موجب شده است تا گرايش زنان كارآفرين از راه اندازي كسب وكارهاي ساده به سمت كسب و كارهاي مرتبط با تحصيلات دانشگاهي آنها و كارآفريني فناورانه تغيير جهت دهد.

اما نكته حائز اهميت در اين بين آن است كه توسعه كارآفريني در جامعه معلول عوامل مختلفي است و جهت تدوين نقشه راه و سياستگذاري، شناسايي عوامل مؤثر بر كارآفريني و نحوه تعامل آنها با يكديگر ضروري مي باشد(احمد اميني و همكاران، 1389). از اينرو لازم است تا عوامل موثر بر فعاليت هاي كارآفرينانه و رشد كسب و كارهاي مختلف به طور دقيق مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.

حال با توجه به اهميت كارآفريني در توسعه كشورها و نيز با توجه به لزوم رشد كارآفريني ميان زنان خودسرپرست به عنوان يكي از اقشار آسيب پذير جامعه و همچنين لزوم شناسايي عوامل موثر بر رشد كسب و كارهاي فناورانه توسط اين قشر در اين پژوهش به شناسايي عوامل موثر بر رشد كسب و كارهاي فناورانه توسط زنان خود سرپرست پرداخته مي شود.

چکيده:

رشد، كسب و كار، زنان ، فناورانه، خودسرپرست

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر زهرا آراستي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مرتضي اكبري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.