پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۰۰ در اتاق دفاع پرديس البرز به ادرس vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۳۹۸۳ شناسه:
آروين پارسا دانشجو:
اثر اعتماد به نفس بيش از حد مديران بر هزينه بدهي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
The impact of CEO overconfidence on the cost of debt for companies listed at Tehran Stock Exchange عنوان انگليسي:

بيش اعتمادي يكي از مفاهيم مهم رفتاري در تئوري هاي مالي و روانشناسي است. بيش اعتمادي باعث مي شود انسان دانش و مهارت خود را بيش از حد و ريسك ها را كمتر از حد تخمين زده و احساس كند روي مسائل و رويدادها كنترل دارد در حالي كه ممكن است در واقعيت اينگونه نباشد. بيش اعتمادي يا اعتماد به نفس بيش از حد، يكي از مهمترين مفاهيم مالي رفتاري مدرن است كه هم در تئوريهاي مالي و هم روانشناسي جايگاه ويژه اي دارد (حسني القار و رحيميان، 1397).

در سالهاي اخير با ورود بحث روانشناسي به حوزه مالي و حسابداري يك از عوامل شناخته شده در اين حوزه، اعتماد بيش از اندازه مديران است. مديران در سازمان ها نقش رهبر، مصلح و هدايت كننده امور مختلف، كنترل، نظارت و تصميم گيري را بر عهده دارند. تحقيقاتي وجود دارد كه نشان مي دهد مديران همواره انتخاب و تصميمات عقلايي را برنگزيده و در اين امر از تمايلات جانبدارانه خويش بهره برده اند. براساس تئوري پله هاي ترقي ، تجربيات، ارزش ها و شخصيت مديران بر تصميم گيري آن ها تاثيرگذار است. از اين رو، تصميم گيري مديران در شرايط مختلف، متفاوت است. يكي از ويژگي هاي شخصيتي مديران، ويژگي بيش اعتمادي است. بيش اعتمادي از دهه 1960 وارد متون روانشناسي شده است. اما اين مفهوم در تحقيقات رشته هاي اقتصاد و امور مالي در دهه 1990 و 2000 گسترش يافته است (سي و نايون ،2018).

بيش اعتمادي مدير يعني اين كه مدير بازده آتي يا جريانات نقدي آتي حاصل از پروژه هاي شركت را بيش از حد مورد انتظار پيش بيني نمايد. از ديدگاه تئوري، بيش اعتمادي در مديراني وجود دارد كه ريسك گريز هستند و ريسك هاي سرمايه گذاري را كمتر از حد تخمين مي زنند. اين دسته از مديران در پروژه هاي ريسك پذير سرمايه گذاري مي كنند تا بازده بيشتري از سرمايه گذاري كسب كنند. يعني آن چه كه مديران را به كسب سود بيشتر و در نتيجه پاداش بيشتر بار مي انگيزاند، بيش اعتمادي مديريت است. بيش اعتمادي مديريت به عنوان تخمين بيش از حد صحت و درستي تخمين هاي فرد در آينده تعريف شده است. اعتماد به نفس بيشتر زماني رخ مي دهد كه افراد توانايي و مهارت خود را نسبت به ديگران يا بدون مقايسه با ديگران بيشتر از واقعيت تخمين بزنند (دانش بيان،1397).

بنابراين مشخص مي شود كه ويژگي هاي شخصيتي مديران مي تواند بر جنبه هاي مختلف شركت اثر گذاري داشته باشد. يكي از اين جنبه ها، موضوع تأمين مالي از طريق بدهي و هزينه هاي مربوط به آن مي باشد. هزينه بدهي در واقع هزينه اي است كه شركت بابت وجوه تأمين شده از طريق وام يا انتشار اوراق مشاركت بلند مدت متحمل مي شود. هزينه بدهي متوسط هزينه منابع مالي مورد استفاده شركت است كه از طريق وام دهندگان تامين شده است. اين نرخ نشان دهنده بازده مورد انتظار وام دهندگان نيز است. هزينه بدهي بخشي از هزينه سرمايه است كه بابت تامين وجوهي كه از خارج شركت تامين شده پرداخت مي گردد. اين هزينه در واقع شامل بهره اي است كه براي بدهي هاي بهره دار مثل وام هاي كوتاه مدت و بلند مدت پرداخت مي شود. در مورد شركت هايي كه اوراق مشاركت نيز منتشر نموده اند، هزينه اوراق مشاركت نيز به آن اضافه مي گردد. مزيت مهم هزينه بدهي نسبت به ساير منابع تأمين مالي اين است كه جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي مي باشد؛ بنابراين قسمتي از اين هزينه ها از طريق صرفه جويي در ماليات پرداختي به واحد تجاري برگشت داده مي شود و مزيت ديگر آن اين است كه نسبت به سهام عادي و ممتاز يك منبع تأمين مالي نسبتاً ارزان قيمت تر محسوب مي شود. از طرفي هزينه بدهي نشاندهنده فشار و ضعف مالي، نماينده بدهي و تضاد نمايندگي بين مديران و سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان يا بين گروه هاي مختلف سرمايه گذاران است (ژائو و زيبارت ،2017).

آگاهي از بازده مورد انتظار اعتباردهندگان كه از طرفي هزينه بدهي شركت نيز محسوب مي شود براي سهامداران از اهميت ويژه اي برخوردار است زيرا هر چه بدهي شركت بيشتر شود ريسك ورشكستگي آن افزايش مي يابد و سهامداران كه تامين كننده وجوه دست دوم هستند در صورت ورشكستگي، تحمل كننده هزينه هاي آن خواهند بود. مهم ترين وظيفه اي كه مديران مالي شركت ها برعهده دارند، حداكثر نمودن ثروت سهامداران است و هدف نهايي واحدهاي اقتصادي كسب سود بيشتر است. مديريت، فرايند بكارگيري موثر منابع انساني و امكانات، براي تحقق اهداف سازماني است. مديران توانمند و كارآ، توانايي استفاده بهينه از منابع موجود را در فرايند تحقق اهداف سازماني دارند. بنابرين توانايي مدير در بكارگيري منابع شركت جهت كسب سود از اهميت بسزايي برخوردار است. شناخت ابعاد مختلف مسائل مالي و عوامل اثرگذار بر وضعيت و ساختار مالي شركت ها از اهميت بسزائي برخوردار است كه همان طور كه بيان شد، هزينه بدهي يكي از مهم ترين اين عوامل مي باشد (چايز و همكاران ،2016).

چکيده:

اقتصاد رفتاري -هزينه بدهي- اعتماد به نفس بيش از حد-بورس اوراق بهادار تهران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود مشهدي احمد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن مهرآرا استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.