پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۳ ساعت ۱۲:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرسvclas9.ut.ac.ir/alborz4 دفاع:
۳۹۷۵ شناسه:
محسن محمدي دانشجو:
ارائه مدل توسعه قابليتهاي انساني در سازمانهاي دولتي با تاكيد بر آمايش سرزميني (مورد مطالعه: استان اصفهان) عنوان فارسي:
Providing a Model for Developing of Human Capability in Public Organizations based on the Approach of Spatial Planning (Cace Study: Isfahan Province) عنوان انگليسي:

در ادبيات جديد توسعه، اين حقيقت كه هدف توسعه بايد انسان باشد و توسعه انساني عبارت است از فرآيند بسط انتخابهاي انساني در بستر فضاي اجتماعي قابليت‌زا براي دستيابي به زندگي بهتر در نظر گرفته شده است. توسعه انساني به دنبال بسط دايره انتخاب انسانها براي زندگي مناسب، اخلاق، آزاد و با شأن انساني است. قابليتها تواناييهاي فرد براي انجام اقدامات ارزشمند با نيل به موقعيتهاي ارزشمند بوده و تركيبهاي جايگزيني از كاركردها هستند كه براي يك شخص دسترسي به آنها امكانپذير است و يا قابليتها فرصتها يا آزاديهاي اساسي براي محقق ساختن كاركردها است. آمايش به معناي فراروند يا فرآيند و پروسه است و آمايش سرزمين عبارت است از ارزيابي نظام‌مند عوامل طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به منظور يافتن راهي براي تشويق و كمك كردن به جامعه بهره‌برداران، در انتخاب گزينه‌هاي مناسب براي افزايش و پايداري توان سرزميني در جهت برآورد نيازهاي جامعه و يا‌ توزيع متوازن و هماهنگ جغرافيايي كليه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي در پهنة سرزمين نسبت به قابليتها و منابع طبيعي و انساني را آمايش سرزميني مي‌گويند. پژوهش حاضر بدنبال مولفه ها و شاخصهاي كيفي توسعه قابليت هاي انساني با توجه به سند آمايش سرزميني و ارائه يك الگو و مدل در سازمانهاي دولتي با روش تحقيق كيفي و با ماهيت بنيادي و روش نمونه گيري گلوله برفي و براساس مصاحبه هاي نيمه‌ساخت‌مند و براساس نظريه داده بنياد و كدگذاري مي‌باشد.

چکيده:

توسعه , توسعه قابليتهاي انساني , آمايش سرزميني, • سازمانهاي دولتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجتبي اميري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
دکتر رسول نوروزي سيدحسيني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.