پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۸ ساعت ۱۶:۳۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۹۷۴ شناسه:
كيانا ابوالفتحي دانشجو:
مدل‌سازي و شبيه‌سازي تجمع گروهي از نانوذرات مغناطيسي با استفاده از ميدان مغناطيسي متناوب عنوان فارسي:
Modeling and Simulation of swarm magnetic nanoparticles (MNPs) Capturing by Dynamic Magnetic Field عنوان انگليسي:

هدايت و كنترل ازدحام ميكروربات‌ها يكي از مسائل اساسي در فرآيند دارو رساني به‌شمار مي‌رود. مطالعات اخير نشان مي‌دهد كه ميدان مغناطيسي متناوب توانايي بالايي بركنترل و تجمع ميكروربات‌ها دارد. علارغم مطالعات تجربي موجود در زمينه ازدحام نانوذرات مغناطيسي برمبناي ميكروربات‌ها، هنوز ساختاري به منظوري شبيه‌سازي حركت ازحام ذرات معرفي نشده‌است. در اين پژوهش يك ساختار جديد به منظور شبيه‌سازي و مطالعه تجمع ازدحام نانوذرات مغناطيسي تحت ميدان مغناطيسي متناوب ارائه مي‌گردد. ازصحت نتايج بدست آمده از ساختار پيشنهادي در مقايسه با نتايج تجربي بررسي مي‌شود. اثرات پارامترهاي محيطي (پراكندگي اوليه ذرات نانو) ، پارامترهاي فرآيند (شدت ميدان مغناطيسي و فركانس ، زمان تحريك) و پارامترهاي هندسي (قطر ذرات) بر حالت‌هاي مختلف رفتاري ازدحام ذرات مورد بررسي قرار مي‌گيرند. در ادامه يك طرح كنترلي به منظور ايجاد نوع مطلوبي از رفتار ازدحام ذرات معرفي مي‌گردد. نتايج اين پژوهش مي‌تواند به‌منظور بهبود مطالعات تجربي در زمينه هدايت ميكروربات‌ها مورد استفاده قرار بگيرد.

چکيده:

نانوذرات-ميكروربات-دارورساني-ميدان مغناطيسي متناوب

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا حايري يزدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۲۰۲۰

IEEE transactions on nanotechnology

/8

Studies of Different Swarm Modes for the MNPs under the Rotating Magnetic Field

Kiana Abolfathi, Mohammad Reza Hairi Yazdi, and Ali Kafash Hoshiar

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.