پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۹۷۱ شناسه:
مهدي كيوان ارا دانشجو:
چارچوبي جهت تدوين برنامه استراتژيك در شركت مهندسي بين‌المللي فولاد تكنيك با رويكرد QFD عنوان فارسي:
The Framework for Strategic Planning in Foolad Technic international engineering company with Integrated QFD – AHP Model عنوان انگليسي:

امروزه استراتژي‌هاي شركت يكي از ابزارهاي اصلي رقابتي مديران هستند. همچنين تغييرات مداوم ناشي از فرايند خصوصي سازي و نوآوري هاي فناوري، كه بر محيط كسب و كار تأثير مي گذارند، سازمان ها را وادار مي كنند كه به منظور حفظ و بهبود موقعيت كسب وكار خود، به طور پيوسته به دنبال مزاياي رقابتي جديد باشند. در شرايط پر تلاطم و رقابتي امروز، تغيير رويكرد كسب وكار مي تواند همانند يك سلاح رقابتي باشد و اتخاذ فرايند تدوين وبرنامه ريزي استراتژيك راهي براي توسعه توانايي وجهت دهي استراتژيك سازمان مي باشد كه منجر به ايجاد نتايج مثبت و مزيت هاي رقابتي پايدار مي گردد. با اين حال، برنامه ريزي استراتژيك كسب وكاربا توجه به توان بالقوه اين شركت وسوابق درخشان اجراي پروژه هاي عمراني كشورمورد غفلت واقع شده و علي رغم اهميت و ضرورت آن، خلأ وجود چهارچوبي جهت تدوين برنامه ريزي استراتژيك به چشم مي خورد. از اين رو اين پژوهش با هدف ارائه يك چارچوب جهت تدوين اولويت‌بندي استراتژي‌هاي شركت فولاد تكنيك انجام خواهد گرفت. اين پژوهش ازنظر هدف كاربردي و ازنظر روش توصيفي پيمايشي مي‌باشد. جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش مديران ارشد و مياني شركت فولاد تكنيك كه بيشتر از 15 سال سابقه دارند، مي‌باشد. در اين پژوهش ابتدا با نظر خبرگان و تشكيل گروه كانوني متشكل از 16 نفر نيازها و خواسته هاي مشتريان استخراج و با استفاده از رويكرد AHP اولويت بندي شد؛ سپس با تشكيل ماتريس خانه كيفيت و رويكرد QFD ارتباط بين استراتژي هاي سازمان با نيازها و خواسته هاي مشتريان تعيين و در نهايت استراتژي هاي سازمان اولويت بندي شد. نتايج و يافته‌هاي اين پژوهش نشان داد مهمترين نيازها و خواسته هاي مشتريان، "طراحي كارخانه و پلنتهاي صنعتي به صورت كاملا اقتصادي و توجيه پذير"، "سلامت ارائه گزارشات و طرحها" و "در نظر گرفتن بهترين و به صرفه ترين روش تامين و اجرا" مي‌باشد. همچنين نتايج اين پژوهش نشان داد دو استراتژي "استمرار اجراي پروژه هاي مشاوره مهندسي به منظور توسعه دانش فني شركت و افزايش اعتبار سازمان در صنعت" و "استمرار اجراي پروژه هاي مطالعاتي با هدف افزايش اعتبار شركت در سطح تصميم سازي ملي و جذب پروژه هاي آتي طرح و ساخت" بيشترين اولويت را در ارتباط با نيازها وخواسته‌هاي مشتريان دارد.

چکيده:

نيازها و خواسته‌هاي مشتري، كيفيت خدمات، رويكرد QFD-AHP، استراتژي، مشتري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فاطمه ثقفي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منصور مومني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.