پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۴/۱۴ ساعت ۱۱:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۹۶۶ شناسه:
اعظم افشاري دانشجو:
اثربخشي برنامه آموزش بخشايشگري در بهبود روابط مادران با كودكان اختلال طيف اتيسم عنوان فارسي:
The Effectiveness of Forgiveness Education Prog Children with Autism Spectrum Disorder ram on Improving Maternal Relationships with عنوان انگليسي:

هدف: هدف پژوهش حاضر تهيه برنامه بخشايشگري و بررسي تأثير آموزش برنامه بخشايشگري بر بهبود رابطه مادر با كودك طيف اتيسم است.

روش تحقيق: جامعه آماري اين پژوهش شامل30 نفر از مادران داراي كودك با اختلال طيف اتيسم است و از روش نمونه گيري در دسترس استفاده شد. افراد با روش تصادفي در دو گروه ۱۵ نفري، يك گروه آزمايش و يك گروه كنترل، جاي گرفتند. طرح تحقيق شبه آزمايشي با گروه گواه ، با پيش آزمون و پس‌آزمون بود.به منظور گردآوري اطلاعات از فرم سنجش روابط انساني انرايت(سياهه بخشايشگري،1997)، پرسشنامه مقياس رابطه مادر و كودك راس (MCRE-1961) و مقياس رضايت از زندگي(SWLS،1985) استفاده شد كه در دو مرحله قبل و بعد از اجراي برنامه آموزش بخشايشگري اجرا و نمره گذاري شد . برنامه آموزش بخشايشگري در قالب 6 جلسه 120 دقيقه اي به مدت 6 هفته براي گروه مداخله در زمستان 1399 ارائه شد. و براي گروه كنترل در طول پژوهش هيچ مداخله خاصي ارائه نشد . تحليل داده‌هاي اين پژوهش به روش تحليل كوواريانس چند متغيري و با استفاده از نسخه 26 نرم افزارSPSS انجام شد .

يافته ها: تحليل كوواريانس چند متغييري نشان داد برنامه آموزش بخشايشگري تهيه شده توسط محقق توانسته است باعث بالا رفتن ميزان بخشايشگري در همه ابعاد (عاطفي ،شناختي،رفتاري)شود.و بر ميزان پذيرش كودكان طيف اتيسم را تأثير مثبت معنا داري داشته است.همچنين ميزان طرد و بيش حمايت گري را در اين گروه از مادران كاهش داده است، اما بر مؤلفه سهلگيري در رابطه مادران با كودكان طيف اتيسم تاثيرگذاري معنا داري نداشته است.

نتيجه گيري: يافته‌هاي پزوهش حاضر نشان ميدهد كه آموزش برنامه بخشايشگري ميتواند بر بهبود روابط مادران با كودكان طيف اتيسم اثر گذار باشد .هم چنين ميتوان از اين برنامه آموزشي بخشايشگري طراحي شده براي والدين ساير گروه‌هاي استثنايي نيز توسط روانشناسان و روانپزشكان استفاده كرد.

واژگان كليدي: برنامه آموزش بخشايشگري، رابطه مادر و كودك، اتيسم

چکيده:

اموزش بخشايشگري.طيف اتيسم. سياهه بخشايشگري انرايت.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر باقر غباري بناب استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فاطمه نصرتي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.