پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۳۹۶۳ شناسه:
امير شفيعي كيسمي دانشجو:
سنتز پليمر هاي قالب دار شده يوني براي گونه شناسي، اندازه گيري و حذف برخي فلزات سنگين مانند يون قلع عنوان فارسي:
Synthesis of ion imprinted polymers for speciation, measurement and removal of some heavy metal such as tin عنوان انگليسي:

تمايز گونه هاي يك عنصر بسيار قابل توجه است زيرا سميت آنها به فرم شيميايي آنها وابسته است. بنابراين، آناليز نمونه هاي محيطي و زيستي را مي توان بر اساس تركيب كروماتوگرافي لايه نازك با LA-ICP-MS بر پايه قالب زني يوني انجام داد. در اين تحقيق روش سنتز پليمر قالب گيري شده‌ يوني (IIP) براي يون هاي قلع و آرسنيك ارائه شده است. در IIP مربوط به يون قلع كمپلكس مورد نظر از تركيب دي كلريد قلع 2 آبه به عنوان ليگاند با مونومر عاملي ان آليل تيواوره جهت ساختنIIP مربوط به گونه شناسي عنصر قلع 2و4 و در IIP مربوط به يون آرسنيك از تركيب نمك هاي سديم آرسنيت به عنوان يون قالب با مونومر عاملي ايتاكنيك اسيد (ITA) كمپلس مربوط به شناسايي گونه شناسي آرسنيك 3 از 5 به دست مي‌آيد. از اتيلن گلايكول دي متاكريلات (EGDMA) به عنوان اتصال دهنده‌ي عرضي و از آزوبيس ايزوبوتيرونيتريل (AIBN) بعنوان آغازگر جهت پليمريزاسيون براي سنتز پليمر استفاده شد، پليمر شاهد (NIP) نيز تحت شرايط فوق و بدون حضور يون ها قلع و آرسنيك، سنتز شد. ساختار، مورفولوژي و تركيب پليمر هاي سنتز شده با IR،FESEM،XRD ،BET ،EDX بررسي شدند. از IIP بدست آمده به عنوان جاذبي با قدرت و توانايي جذب بالا براي جداسازي گونه هاي مختلف عنصر قلع 2 و 4 در پليمر قالب گيري شده مربوط به قلع و گونه هاي آرسنيك 3 و 5 توسط فاز جامد (SPE) با استفاده از تركيب روش TLCو LA-ICP-MS استفاده شد (IIP-SPE). همچنين بررسي شرايط و آزمايش‌هايي از قبيل، اثر pH به ميزان جذب و جداسازي ، اثر حلال در فاز حامل TLC ساخته شده، ميزان درصد تركيب پليمر و نگهدارنده سديم سولفات در ساخت TLC ، مشخص نمودن جايگاه پيك مربوط به هرگونه پس از انجام فرايند جداسازي جهت بررسي كارايي ستون TLC انجام شد. نتايج بدست آمده نشان داد كه بهترين مقدار جداسازي براي يون فلز قلع در6-5=pH و بهترين ميزان جداسازي در TLC مربوط به پليمر آرسنيك pH هاي 3 و 4 است. همچنين بهترين فازهاي حامل براي عنصر قلع اتانول و تركيب بانسبت 50%-50% اتانول و استونيتريل است و براي عنصر آرسنيك متانول و تركيب بانسبت 50%-50% متانول و استونيتريل است. ميزان درصد تركيب پليمر قالب گيري شده يوني و نمك سديم سولفات كه به عنوان عامل نگهدارنده بر روي ستون TLC عمل ميكند براي TLC مربوط به عناصر قلع و آرسنيك برابر نسبت 70% به 30 IIP-نمك سديم سولفات بدست آمده است. نتايج بدست آمده توسط آناليز با دستگاه پلاسماي جفت شده القايي- طيف سنج جرمي جفت شده با سيستم كندگي ليزري LA-ICP-MS به عنوان مرجع، جهت بررسي ميزان جداسازي يون هاي قلع و آرسنيك استفاده شد. اين نتايج بيانگر توانايي جداسازي بالا و شناسايي گونه هاي مختلف عناصر قلع و آرسنيك توسط IIP نشانده شده بر روي ستون TLC مي باشد. همچنين از اين روش جهت جداسازي گونه هاي مختلف عناصر قلع و آرسنيك در نمونه هاي طبيعي همچون آب رودخانه ويسادار، درياي خزر، پسآب كارخانه چوكاي تالش،پسآب معادن انگوران، نخلك و معدن طلاي زرشوران استفاده شد.

چکيده:

سنتز پليمر قالب گيري شده يوني، گونه شناسي، ليگاند ان آليل تيو اوره، ليگاند ايتاكنيك اسيد، قلع، آرسنيك، پلاسماي جفت شده القايي- طيف سنج جرمي، كندگي ليزري، كروماتوگرافي لايه نازك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر طاهر عليزاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا شاكري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۲۰۲۰

Microchimica Acta

187/5/298

μ-Thin-layer chromatography coupled with laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry using tin(II)-imprinted polymer nanoparticles as a stationary phase for speciation of tin

Amir Shafiee Kisomi, Taher Alizadeh, Alireza Shakeri

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / چاپ نهايي شده
۲۰۲۰

Microchemical Journal

/105443

Application of μ-TLC for Speciation of Inorganic Arsenic by Laser Ablation Inductively coupled plasma mass spectrometry

AmirShafiee Kisomi, Taher Alizadeh, Alireza Shakeri, Arezoo Nouri, Majid Farsadrooh, Shabnam Najafi AsliPashaki

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.