پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲ دفاع:
۳۹۵۶ شناسه:
پريان كريمي دانشجو:
طراحي فرايند توسعه محصول درصنعت داروسازي موردمطالعه شركت ايران دارو عنوان فارسي:
Process of new product development in pharmaceutical industry of Iran Daru company عنوان انگليسي:

توسعه محصول جديد، فعاليتي است كه توسط شركت ها براي معرفي محصول جديدتر به بازار انجام مي شود.عمدتا در هركسب و كاري براي پاسخ گويي به نياز ها، وجود محصول جديد لازم و مهم است.ممكن است محصول امروزي شما از تكنولوژي قديمي استفاده كند در حالي كه شما به دنبال بخش هاي جديدي در بازار هستيد يا اينكه تمايل داريد بخش هايي از يك محصول را در محصول ديگر استفاده كنيد.درچنين زماني توسعه محصول جديد يك روش كارآمد براي شركت مي باشد.هدف پژوهش حاضر ارائۀ مدلي براي فرآيند توسعه محصول جديد در كسب و كارهاي دارويي در ايران مي باشد. روش تحقيق اين پژوهش كيفي است و به صورت تك مقطعي درسال 1398صورت گرفته است.در پژوهش حاضر، جامعه آماري مديران ارشد و مياني شركت هاي داروسازي كوچك و متوسط هستند و قلمرو مكاني، شركت هاي داروسازي شهرتهران تشكيل مي‌دهند.حجم نمونه شركت داروسازي ايران دارو و روش گردآوري اطلاعات از طريق مصاحبه با مديران شركت مي باشد. تحليل داده هاي گردآوري شده از مصاحبه شوندگان، كدگذاري باز مي باشد و كدگذاري مقدماتي براي 10 مصاحبه انجام گرديد. نتايج پژوهش حاضر به شناسايي مدلي فرآيندي در اين حوزه به همراه سه دسته از عوامل تاثيرگذار و تاثيرپذير از اين فرآيند منتج گرديد. علاوه بر شناسايي تفصيلي رويدادها و توالي آنان در توسعه محصولات جديد دارويي، دريافت شد كه بهبود اين فرآيند، در كنار كنترل‌هاي كيفي، با استفاده از بازخورد دريافتي از محيط نيز صورت مي‌گيرد. همچنين زمينه محيطي موثر بر اين فرآيند و همين طور پيامدهاي ناشي از اجراي موفقيت آميز يك فرآيند توسعه محصول جديد در كسب و كار دارويي شناسايي گرديدند.

چکيده:

طراحي، توسعه، فرايند، محصول، صنعت داروسازي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا حجازي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مرتضي اكبري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.