پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲ دفاع:
۳۹۵۱ شناسه:
عيسي دانشپوربخشايش دانشجو:
بررسي مسئوليت دولت در آموزش حقوق شهروندي با تاكيد بر نقش رساله عنوان فارسي:
investigation of government responsibility at citizenship rights education focousing on media عنوان انگليسي:

آموزش عمومي حقوق شهروندي، نياز اساسي و بسيار مهمي است كه مقررات بين المللي و قوانين ملي مسئوليت اجرا و تحقق آن را بر عهده دولت ها گذاشته است. اين كه مسئوليت دولت در آموزش حقوق شهروندي از جمله تعهدات سلبي و ايجابي است، بدين معنا كه تعهد به احترام و رعايت حق بر آموزش تعهد سلبي دولت و تعهد دولت در تضمين، اجرا، و ترويج حقوق و آزادي ها مي تواند از جمله تعهدات ايجابي و حتي سلبي دولت باشد. كما اين كه هريك از تعهدات مذكور مي توانند در مواضعي از جمله تعهدات فعلي يا نتيجه اي دولت در تامين حق آموزش حقوق شهروندي تلقي گردند و اين استنباط از به هم پيوستگي و هم پوشاني حقوق و آزادي ها نشأت مي گيرد. مسئوليت دولت در آموزش حقوق شهروندي نيز تابعي از همان بر هم وابستگي و ارتباط حقوق و آزادي ها است. با در نظر گرفتن تعهدات عام و خاصي كه دولت در آموزش حقوق شهروندي دارد، مي توان چنين استدلال نمود كه آموزش حقوق شهروندي در ايران و مسئوليت دولت در تحقق اين قسم از آموزش هاي عمومي مورد توجه قانونگذار نبوده و حق آموزش شهروندي و مسئوليت دولت در تأمين و اجراي اين حق را بايد با توسل به عمومات و احكام كلي مندرج در قانون اساسي و علي الخصوص بند 2 اصل سوم قانون اساسي مطالبه نمود. تحقق آموزش عمومي حقوق شهروندي نيازمند سياست گذاري، برنامه ريزي و مقررات گذاري است و بهره گيري دولت از رسانه ها در آموزش و ترويج حقوق شهروندي منوط به تأمين حقوق و آزادي هاي رسانه اي و تضمين آزادي و استقلال رسانه اي و ترويج مشاركت هاي عمومي مي باشد.

چکيده:

آموزش، حقوق شهروندي، مسئوليت، دولت، رسانه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بيژن عباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدجواد جاويد استاد مشاور:
دکتر ايرج حسيني صدرآبادي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
-

فضاي جغرافي

-/-

مسئوليت دولت در آموزش هاي زيست محيطي شهروندان و روستاييان و تاثير آن در تقليل بحران زيست محيطي درياچه اروميه

دكتر بيژن عباسي- عيسي دانشپور بخشايش

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.