پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۲/۹ ساعت ۱۰:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz4 دفاع:
۳۹۴۹ شناسه:
هانا عبداله پور دانشجو:
بررسي نقش عملكرد شركت در رابطه بين مسئوليت اجتماعي شركتي و ريسك مالياتي عنوان فارسي:
Corporate social responsibility,firm performance and tax risk عنوان انگليسي:

مسئوليت اجتماعي شركتي يك وظيفه اخلاقي است و موجب ارتقاء فرهنگ شركتي مي‌گردد كه مي‌تواند مديران را به سمت انجام رفتارهاي اخلاقي مانند كيفيت سود بيشتر و يا ريسك مالياتي كمتر ترغيب نمايد. هدف اين تحقيق بررسي نقش عملكرد شركت بر رابطه بين مسئوليت اجتماعي و ريسك مالياتي شركت‌ها است كه در بازه زماني 1397-1390 بر شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به اجرا در آمد. در اين تحقيق براي بررسي ريسك مالياتي از دو معيار نرخ موثر مالياتي و معيار شلتر استفاده گرديد. مدل تحقيق به صورت رگرسيون خطي چند متغيره با رويكرد داده‌هاي تركيبي مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج تجزيه و تحليل‌هايآاماري به عمل آمده نشان داد بين مسئوليت اجتماعي و ريسك مالياتي رابطه معناداري مشاهده مي‌شود. در ادامه به نقش تعديلي عملكرد بر اين رابطه پرداخته شد كه نتايج حاكي از اثر معكوس اين متغير بر رابطه بين مسئوليت اجتماعي و ريسك مالياتي بود.

چکيده:

مسئوليت، مسئوليت اجتماعي، ريسك مالياتي، عملكرد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر آرش تحريري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.