پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۶/۳۰ دفاع:
۳۹۴۸ شناسه:
ارمغان سادات عبداللهي دمنه دانشجو:
تأثير به‌كارگيري نوآوري باز بر توسعه محصول (خدمات) جديد در كسب و كارهاي كوچك و متوسط (SMEs) در صنايع غذايي استان تهران عنوان فارسي:
The impact of applying open innovation to the development of the new product (services) in SMEs at Food Industry of Tehran عنوان انگليسي:

امروزه به دليل تغييرات سريع در محيط كسب و كار كه افزايش سريع تغييرات تكنولوژيك و كوتاه شدن چرخه عمر محصولات و خدمات را به دنبال داشته، براي كسب و كارها بسيار مشكل است كه مزيت رقابتي خود را تنها از طريق توسعه تكنولوژي‌هاي جديد دروني تضمين نمايند. بنابراين بسياري از كسب و كارها مجبور هستند روش بازتري را براي توسعه تكنولوژي به نام نوآوري باز بكار گيرند. نوآوري باز به‌عنوان يك داغ-ترين موضوعات در ادبيات مديريت مطرح شده است. سازمان‌هاي امروزي نيازمند نيل به نگرش‌هاي متفاوتي در خصوص باز كردن درب پژوهشگاه‌هاي خود به روي سازمان‌هاي بيروني هستند تا بتوانند فرصت‌هايي را براي تبادل فناوري خلق كنند. جامعه آماري پژوهش شامل كسب و كارهاي كوچك و متوسط در حوزه مواد غذايي در استان تهران است. در نمونه‌گيري، 102 پرسشنامه به‌صورت آنلاين جمع‌آوري گرديد كه مبناي تحليل‌هاي پژوهش قرار گرفته شد. به‌منظور تحليل داده‌هاي پرسشنامه و آزمون فرضيه‌ها، از آزمون‌هاي توصيفي، مقايسه ميانگين‌ها و نيز مدل‌سازي معادلات ساختاري با بهره‌گيري از نرم‌افزار PLS صورت گرفت. نتايج نشان داد كه ابعاد نوآوري باز شامل اكتشاف دروني و بيروني و بهره‌برداري دروني و بيروني داراي تأثير مثبت و معناداري بر روي توسعه محصول جديد بوده‌اند. همچنين توسعه محصول جديد نيز تأثير مثبت و معناداري بر روي افزايش فروش داشته است.

چکيده:

نوآوري باز، توسعه محصول جديد، كسب وكارهاي كوچك و متوسط، صنايع غذايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كامبيز طالبي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر جهانگير يداللهي فارسي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.