پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۱۴ دفاع:
۳۹۴۶ شناسه:
جميل علايي فر دانشجو:
طراحي مدل كسب و كار اشتراك منابع بيمارستاني با تاكيد بر بلوك ارزش پيشنهادي,(مطالعه موردي: تجهيزات اتاق عمل) عنوان فارسي:
Designing Hospital Resource Sharing Business Model with Emphasis on Value Proposition Blocks (Case Study: Operating Room Equipment) عنوان انگليسي:

كسب و كار به عنوان يكي از مولفه هايي مي باشد كه در دنياي متحول امروزي، تغييرات شگرفي را تجربه مي‌كند. منابع بيمارستاني، به عنوان ابزاري در جهت رسيدن به موفقيت در عملكرد بيمارستان‌ها در نظر گرفته شده است. بيمارستان ها مي بايست منابع بيمارستاني را چنان مديريت كنند كه هزينه هاي صرف شده را جبران كند تا يك مزيت رقابتي در صنعت داشته باشد. لذا همراستايي استراتژيها و اهداف بيمارستان ها با اهداف و راهبردهاي كسب و كار امري ضروري تلقي مي‌شود. سازمانهاي ارائه كننده‌ي سلامت نيز به دليل نياز مبرم به منابع بيمارستاني قدرتمند از اين امر مستثني نمي‌باشد.

به طور كلي مدل كسب و كار به صورت يك مفهوم، منطق، درك، بازتاب، سازه واسطه، شفاف سازي يا يك داستان در نظر گرفته شده است، تعاريف بعضي از محققان نيز به يك ديدگاه و يا الگوي سيستمي نزديك مي باشد؛ به صورتي كه يك مدل كسب و كار را به مثابه يك الگو برنامه، نسخه، ابزار مفهومي، مسير، طراحي، روش، پيكربندي انجام وظيفه، مجموعه، سيستم، خلاصه چارچوب، زمينه و هسته تعريف نموده اند در نهايت برخي نيز از يك ديدگاه تبييني در تعريف مدل كسب و كار بهره جسته اند و آن را يك نمايش، توصيف، شرح، تشخيص، تعريف , بيانيه و نحوه پاسخ دهي معرفي نموده اند (منطقي و همكاران، 1392).

امروزه با تغيير ابعاد شرايط كسب و كار، سازمان ها با محيط متغير و دشواري هايي روبه رو شده اند كه حيات و سودآوري آنها را با مخاطره رو به رو كرده است. سازمان ها با ريسكهاي متفاوت مواجه هستند كه سبب وارد شدن آسيب هاي جدي به فعاليتهاي آنها مي گردد(جويس2 و همكاران، 2016). داشتن يك برنامه آماده به كار بودن فعاليتها در شرايط گوناگون براي انواع كسب و كارها همچون كارخانجات صنعتي، مراكز آموزشي و خدماتي و نيز مراكز بهداشت و درمان و ...ضروري به نظر مي‌رسد و اين برنامه تداوم كسب و كار بايد تمامي جنبه هاي خطر آفرين از مخاطرات ناشي از طبيعت گرفته تا مخاطرات حاصل از اقدامات انساني و نيز جنبه‌هاي بيولوژيك و غير بيولوژيك را در بر گيرد (نوسم همكاران، 2017).

بيمارستان ها نيز مانند ساير سازمانها براي پياده سازي سيستم‌هاي هوشمند كسب و كار جهت اشتراك منابع بيمارستاني، نيازمند شناسايي عواملي هستند كه در موفقيت اين پياده سازي و به كار گيري نقش دارند. همواره در طول تاريخ، يكي از چالش‌هاي هميشگي بشر بحث بهداشت و درمان بوده و هست كه در دوران مختلف تاريخ با روش هاي گوناگون تجربي اين علم پيشرفت‌هاي روز افزوني يافته و در بخش‌هاي مختلف به شكل امروزي كه شاهد آن هستيم در آمده است. در دوره اخير صنعت درمان و پزشكي به يكي از اصلي ترين صنايع دنياي امروز تبديل شده است و همين امر موجب شده كه سرمايه هاي قابل توجهي از جانب سرمايه داران و دولت ها در اين صنعت جاري گردد كه منجر به پيشرفت روزافزون اين صنعت، كارآفريني و در آمد زايي قابل توجه اين حوزه گرديده است. هنگامي كه با چنين صنعتي مواجهيم كه كليه سرمايه ها را براي فعاليت به خود اختصاص داده است در برهه هاي گوناگون زماني به دلايل مختلفي نياز به صرفه جويي‌هاي موثر و سازنده كه تاثيرات مخرب بر صنعت مربوطه تحميل نكند، بسيار محسوس است. لذا در اين پژوهش به دنبال تبيين مدلي هستيم كه بتوان يك راه كار موثر در جهت صرفه جويي در منابع و سرمايه ايجاد نمود كه علاوه بر عدم تاثير مخرب بر اين صنعت موجب كارآفريني قابل توجهي نيز بگردد. مقدار قابل توجهي از سرمايه اي كه به حوزه سلامت در كشور اختصاص داده مي شود به دلايل گوناگون مثل عدم كارشناسي در هنگام خريد، قوانين پيچيده و زمان بر و بسياري عوامل گوناگون از اين دست هدر مي‌شود كه با به كار بردن راهكارهاي بسياري مي توان جلوي اين امر را گرفت. اين مدل با ايجاد فضا و بستري در راستاي به اشتراك گذاري بسياري از تجهيزات سرمايه اي بيمارستاني كه در برخي مراكز به صورت مازاد نياز موجود است و در برخي مراكز به دليل نبود آنها قادر به ارائه خدمات نيستند در پي صرفه جويي در سرمايه هاي سلامت كشور و اشتغال زايي موثر در اين حوزه مي باشد. لذا هدف پژوهش حاضر طراحي مدل كسب و كار اشتراك منابع بيمارستاني با تاكيد بر بلوك ارزش پيشنهادي (مطالعه موردي :تجهيزات اتاق عمل )مي باشد.

چکيده:

مدل كسب و كار . اشتراك منابع. منابع بيمارستاني. تجهيزات اتاق عمل. بلوك ارزش پيشنهادي.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا محمدكاظمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.