پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۹ ساعت ۹:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz5 دفاع:
۳۹۴۲ شناسه:
صبا رحيميان دانشجو:
بررسي تاثير تناسب تنظيمي بر روي توجه به آگهي هاي شغلي با استفاده از ردياب چشم عنوان فارسي:
The Effect of Regulatory Fit on Attention to Job Advertisements Using Eye-Tracking Technique عنوان انگليسي:

فرآيند جذب و استخدام از جمله فرآيندهاي كليدي در سازمان‌ها به شمار مي‌آيد. اين فرآيند از اين جهت اهميت دارد كه در طي آن بايد افراد متناسب با ارزش‌ها و فرهنگ سازمان جذب شوند و از استخدام‌هاي نادرست پرهيز شود. آگهي‌هاي شغلي از ابزارهاي مهم در فرآيند جذب به شمار مي‌آيند و طراحي دقيق و اصولي آن‌ها مي‌تواند فرآيند جذب و استخدام را بهبود بخشد و در نتيجه بر عملكرد آتي سازمان موثر باشد. نظريه تمركز تنظيمي بيان مي‌كند كه افراد در هدف‌گذاري‌ و اتخاذ تصميماتشان دو نوع تمركز تنظيمي پيش‌برنده و بازدارنده دارند. تمركز پيش‌برنده بيانگر رشد، ترقي و پيشرفت از وضع موجود براي رسيدن به وضعيت مطلوب‌تر و تمركز بازدارنده بيانگر انجام مسئوليت‌ها و وظايف و همچنين حفاظت از وضع موجود براي جلوگيري از رسيدن به وضعيت نامطلوب‌تر است. تناسب تنظيمي زماني اتفاق ميفتد كه افراد با تمركز پيش‌برنده در مسائل مربوط به رشد و پيشرفت و افراد با تمركز بازدارنده در فعاليت‌هاي مربوط به حفظ وضع موجود و دوري از نتايج نامطلوب دخيل باشند. تحقيقات پيشين نشان مي‌دهند كه تناسب تنظيمي افراد در اتخاذ تصميمات و جهت‌گيري‌هاي آنان موثر است. بنابراين، طراحي آگهي‌هاي شغلي متناسب با ويژگي‌هاي بين فردي مي‌تواند به كارايي بيشتر فرآيند جذب كمك كند. در اين پژوهش، براي نخستين بار، تاثير تناسب تنظيمي بين تمركز تنظيمي افراد (پيش‌برنده يا بازدارنده) و ساختار پيام آگهي‌هاي شغلي (رسيدن به ايده‌آل، پرهيز از شرايط نامناسب) بر توجه ديداري و همچنين تمايل افراد به اقدام براي آگهي شغلي به روش آزمايشگاهي و با استفاده از تكنيك رديابي چشم بررسي مي‌شود. فرضيات پژوهش بيان مي‌كنند كه تناسب تنظيمي باعث افزايش توجه ديداري افراد به آگهي‌هاي شغلي مي‌شود و تمايل افراد به اقدام براي شغل را افزايش مي‌دهد. در اين آزمايش، پس از دستكاري تمركز تنظيمي افراد، آگهي‌هاي شغلي با ساختار پيام پيش‌برنده يا بازدارنده به شركت‌كنندگان نمايش داده شد و حركات چشم آن‌ها در حين مشاهده آگهي‌هاي شغلي رديابي شد. در مجموع 110 نفر در اين آزمايش مشاركت كردند. داده‌هاي اين پژوهش با استفاده از آزمون رگرسيون خطي تحليل شدند. نتايج بدست آمده نشان داد كه ارتباط معناداري بين تناسب تنظيمي و توجه ديداري افراد وجود ندارد و ارتباط معناداري بين تناسب تنظيمي و تمايل افراد به اقدام براي آگهي شغلي يافت نشد.

چکيده:

تناسب تنظيمي، تمركز تنظيمي پيش‌برنده، تمركز تنظيمي بازدارنده، آگهي شغلي، ردياب چشم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر روزا هنديجاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدعلي شاه حسيني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.