پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۴/۳۰ دفاع:
۳۹۳۱ شناسه:
مينا بهروزي فردمقدم دانشجو:
بررسي پارامترهاي موثر در سنتز منيزيم اتوكسيد نانو متخلخل كروي و كاربرد آن در پليمريزاسيون با كاتاليست هاي زيگلرناتا. عنوان فارسي:
Investigation of effective parameters in synthesis of nanostructured magnesium ethoxide with controlled morphology and its application in polymerization with Ziegler-natta catalysts عنوان انگليسي:

چكيده

تهيه منيزيم اتوكسيد با مورفولوژي كنترل شده كروي به عنوان پايه كاتاليست براي پليمريزاسيون پروپيلن مورد بررسي قرار گرفت. پارامترهاي مختلفي بر مورفولوژي و نانو ساختار اكسيد منيزيم تأثير داشت و اين عوامل ارزيابي و بهينه شدند.

در مرحله بعدي اين مطالعه ، منيزيم اتوكسيد با افزودن هردو تركيب كمك حلال (2-پروپانول) و كلريد منگنز اصلاح شد و به عنوان يك پايه كروي براي به تهيه كاتاليزور زيگلرناتا در پليمريزاسيون پروپيلن استفاده شد. تأثير 2-پروپانول و كلريد منگنز بر نانوساختار و مورفولوژي منيزيم اتوكسيد مورد بررسي قرار گرفت. نمونه هاي منيزيم اتوكسيد سنتز شده كروي و مزو حفره با استفاده از روش هاي هاي مساحت سطح ويژه (BET) ، پراش اشعه ايكس (XRD) ، ميكروسكوپ الكتروني روبشي (SEM) و آزمون وزن سنجي حرارتي (TGA) مورد ارزيابي قرار گرفتند. ارتباط بين روش سنتز پايه منيزيم اتوكسيد و ساختار آن بررسي شد. اصلاح منيزيم اتوكسيد توسط 2-پروپانول و كلريد منگنز تغيير در شكل بلوك هاي ساختماني صفحه مانند پايه نشان داد. متوسط اندازه منافذ پايه منيزيم اتوكسيد اصلاح شده در محدوده 4.6 تا 5.2 نانومتر و مساحت سطح آن در محدوده 31.3 تا 45.4 متر مربع بر گرم بود. كاتاليزور سنتز شده با پايه اصلاح شده فعاليت خوبي در پليمريزاسيون پروپيلن با ايزوتاكتيسيتي بيش از 99 درصد نشان داد. نتايج نشان مي دهد كه اين نوع پايه منيزيم اتوكسيد كروي مي تواند كانديداي مناسبي براي تهيه كاتاليست هاي زيگلرناتا باشد.

چکيده:

كاتاليست زيگلر ناتا- منيزيم اتوكسيد- مزوحفره

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي نعمتي خراط غازياني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا شاكري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۲۰۲۰

Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials

30/2582–تا2590

Modified mesoporous magnesium ethoxide with spherical morphology for polypropylene Ziegler–Natta catalyst: preparation and characterization

Mina Behrouzi Fardmoghadam1 · Ali Nemati Kharat2 · Alireza Shakeri2

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.