پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۷ دفاع:
۳۹۲۶ شناسه:
فاطمه رحيمي مقدم دانشجو:
ارائه مدل اجراي خط مشي مي در فرآيند خط مشي گذاري عمومي( رفاه و تأمين اجتماعي) عنوان فارسي:
Presenting the model of line implementation in the process of public policy in the field of welfare and social security عنوان انگليسي:

اجراي خط‏مشي‏ها از محوري ترين و در عين حال پيچيده ترين موضوعات فرآيند خطمشي گذاري است. حوزه رفاه و تامين اجتماعي بصورت عام و سازمان تامين اجتماعي بصورت خاص درچنددهه اخير با چالش عدم اجرا و يا اجراي ناقص بسياري از خط‏مشي‏ها مواجه بوده‏اند. براين اساس و باتوجه به بحران‏هاي پيش روي اين سازمان هدف اين پژوهش شناخت و تبيين عواملي است كه موفقيت يا عدم موفقيت اجراي نظام‏مند خط‏مشي‏هاي حوزه رفاه و تامين اجتماعي را تحت تاثير قرار مي‏دهند. اين پژوهش از نوع كيفي و روش اجراي آن نظريه‏پردازي داده‏بنياد است كه با تكنيك مصاحبه‏هاي عميق و هدفمند انجام‌شده است. يافته‏هاي حاصل از مطالعه اسناد و مدارك و تحليل 1303 گزاره كلامي مستخرج از مصاحبه 11 مدير، كارشناس و پژوهشگر صاحب‏نظر، و خبره حوزه خط‏مشي گذاري كه به روش نمونه‏گيري گلوله برفي انتخاب شده بودند، نشان داد كه مدل اجراي خط‏مشي‏هاي حوزه رفاه و تامين اجتماعي را مي‏توان بعنوان يك سيستم با نظريه عمومي سيستم‏ها در قالب مدلي با 7 بعد، 36 مولفه و 116 شاخص تبيين نمود. ورودي‏هاي اين سيستم: خط‏مشي و چيستي آن؛ محيط دروني سازمان مجري و اجزاي اخلال‏گر سيستم هستند. خروجي‏هاي سيستم: نتايج (اثربخش و كارائي) و پيامدها (انطباق اجرا و تدوين، انسجام و همگرائي خط‏مشي‏ها، پايداري و ثبات و ارتقاي سرمايه اجتماعي) است. هسته پردازشگر مركزي اين سيستم جعبه سياه اجراي خط مشي با هفت مولفه: برنامه‏ريزي؛ حاكميت، مشاركت دذينفعان، مديريت ريسك، نظارت و ارزيابي، مديريت منابع و استراتژي مديريت است. سيستم داراي قابليت اخذبازخورد بوده و تمامي اجزاي سيستم با دو محيط ملي و بين‏المللي در حال تعامل هستند. براساس يافته‏هاي اين پژوهش مهم‏تين مولفه‏اي كه سازوكار موفقيت يا عدم موفقيت اجراي خط‏مشي هاي حوزه رفاه و تامين اجتماعي را تغيير مي‏دهد، گفتمان يا پارادايم و نگاه حاكم است كه با انحراف از اراده معطوف قانون به اراده معطوف به سياست و ايدئولوژي دچار كج‏كاركردي گرديده است. مبتني بر يافته‏هاي پژوهش و از آن‏جاكه سازمان تأمين اجتماعي نيازمند اجراي موفق چنين مدلي است، چند پيشنهاد اجرايي همچون: شكل‏دهي گفتمان چندسطحي در سطح حاكميت؛ لزوم اصلاحات ساختاري؛ انسجام و يكپارچه‏سازي درون‏سازماني؛ توسعه دانش و فرهنگ تامين اجتماعي و ناب‏سازي ارائه شد.

چکيده:

اجراي خط‏مشي، سازمان تأمين اجتماعي، اجراي سيستمي، گفتمان حاكم، نظريه‏پردازي داده‏بنياد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجتبي اميري استاد راهنما:
دکتر حسين صفري استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد خوش چهره جمالي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات بين رشته اي دانش راهبردي

/

تحليلي بر پياده سازي خط مشي هاي تامين اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران

دكتر مجتبي اميري-دكتر حسين صفري-دكتر محمد خوش چهره - فاطمه رحيمي مقدم

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.