پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۳۹۲۴ شناسه:
آزاده پوراخلاقي دانشجو:
تاثيرتمرينات مقاومتي و fly wheel بر شاخص هاي امادگي جسماني و تركيب بدن زنان داراي اضافه وزن عنوان فارسي:
Overweigh, selective weight training, flywheel training, physical fitness indices عنوان انگليسي:

چكيده

هدف از اين پژوهش، مقايسه اثر 8 هفته تمرينات منتخب با وزنه و فلايويل بر شاخص‌هاي آمادگي جسماني (قدرت، استقامت و تعادل ) و تركيب بدن (وزن، درصد چربي و نسبت دور كمر به دور لگن) زنان داراي اضافه ‌وزن بود. به همين منظور، تحقيق حاضر در قالب نيمه تجربي با پيش آزمون و پس آزمون انجام گرفت. تعداد 21 نفر از ميان زنان داراي اضافه وزن كه كه به باشگاه هاي شهر تهران مراجعه كرده بودند، انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه تمرين فلايويل و تمرينات با وزنه آزاد تقسيم شدند. هر دو گروه تمرين پيش از شروع مداخلات تمريني، در محل تمرين، جهت اندازه گيري هاي آنتروپومتريك حضور يافتند و تمامي اندازه گيري هاي فاكتورهاي آمادگي جسماني و آنتروپومتريك در شرايط يكسان انجام گرفت. سپس هر دو گروه به مدت 8 هفته، هفته اي 3 جلسه، به صورت فزاينده (شدت تمرين) به اجراي تمرينات فلايويل و تمرينات با وزنه آزاد (مقاومتي سنتي) پرداختند. پس از گذشت 8 هفته، مجددا، آزمودني ها در زمان يكسان با پيش آزمون، در محل تمرين براي اندازه گيري فاكتورهاي آمادگي جسماني و آنتروپومتريك حضور يافتند. پس از مشخص شدن نرمال بودن داده‌ها توسط آزمون شاپيرو-ويلك، از آزمون tمستقل براي تعين تفاوت هاي بين گروهي و از آزمون t همبسته براي تعيين تفاوت هاي درون گروهي استفاده شد. نتايج نشان داد كه اجراي 8 هفته تمرينات فلايويل نسبت به اجراي تمرينات با وزنه آزاد (مقاومتي سنتي)، باعث بهبود فاكتور هاي آمادگي جسماني و آنتروپومتريك شد، اما تغييرات در گروه تمرينات فلايويل در مقايسه با گروه تمرينات با وزنه آزاد، معنادار نبود. به بيان ديگر هر دو پروتكل تمريني باعث بهبود شاخص هاي آمادگي جسماني و آنتروپومتريك شدند.

كليد واژه ها: فلايويل، اضافه وزن، تركيب بدن، آمادگي جسماني

چکيده:

اضافه وزن، تمرينات با وزنه ،تمرينات فلايويل، شاخص هاي آمادگي جسماني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر پريسا پورنعمتي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فاطمه شب خيز استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.