پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۹/۱۲ ساعت ۱۲:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرسvclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۹۲۳ شناسه:
ساناز فرجي دانشجو:
تاثيرتمرينات آبي بر مهارت حركتي و عملكرد اجرايي كودكان اتيسم: رويكرد درمان پاسخ عنوان فارسي:
The effects of water exercise on motor skill and cognitive function in autism: Pivotal response treatment approach عنوان انگليسي:

اختلال طيف اتيسم به عنوان يك واژه فراگير استفاده مي شود و يك ناتواني رشدي در طول عمر است كه با نقص هايي در مهارت هاي اجتماعي و الگوهاي رفتاري، سليقه ها و فعاليت هاي تكراري و محدود مشخص مي شود، علاوه بر نقص هاي حركتي ذكر شده، كاركرد اجرايي كه به فرايند كنترل مراتب بالاتر مربوط است و براي هدايت رفتار در يك محيط دائما در حال تغيير، مورد نياز مي باشد، يك عدم كاركرد در اتيسم محسوب مي شود، تمرينات آبي با اصول پاسخ محور داراي اصول يادگيري حركتي مي باشداين روش مي تواند بر سبك زندگي با دو هدف تعاملات اجتماعي و ارتباطي تاثير گذار باشد، ساختار مغز با استفاده از بازخورد بينايي موجود در ماهيت مداوم واقعيت مجازي، مي تواند با افزايش ارتباطات داخلي قشر مغز، ارتقا يابد. همچنين از طريق تحريك محرك هاي حس عمقي مانند كشش عضلاني، فشار و كشش مفصل، تسهيل سازي عصبي عضلاني حس عمقي مي تواند اجراي حركتي و كنترل عصبي عضلاني را بهبود بخشد(مائو و همكاران ، 2014). اما سيستم تمرينات آبي واقعيت مجازي، به طور بالقوه براي فراهم آوردن بازخورد بينايي طراحي شده است(داركار، ام سي فاديان، لامونتاگنه و فانگ ، 2015). لذا اين تحقيق در نظر دارد به اين سوال پاسخ دهد كه آيا تمرينات آبي با رويكرد درمان پاسخ محوري در سطح مهارت حركتي، كاركرد اجرايي در كودكان مبتلا به اين اختلال تاثير دارد؟

چکيده:

تمرينات آبي، مهارت هاي حركتي، اتيسم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محبوبه غيور نجف آبادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسن غراياق زندي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.