پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۸/۱۰ دفاع:
۳۹۲۱ شناسه:
زهرا وفايي دانشجو:
فهم پديده رهبري پيچيدگي در سازمان اجتماعي آموزشي عنوان فارسي:
Complexity Leadership Development Model for Educational Social Enterprise عنوان انگليسي:

رهبري سازه‌هاي اجتماعي پيچيده و پيگيري توأمان اهداف اجتماعي-اقتصادي، دو ضرورت در پژوهش و عمل علوم اجتماعي به‌شمار مي‌روند. عليرغم آنكه سازه‌هاي اجتماعي رهبري پيچيدگي و سازمان اجتماعي، رويكردهايي نوآورانه در پاسخ به اين الزامات محيطي هستند، نقاط ضعف هر سازه، منجر به عدم تحقّق اهداف اجتماعي مطلوب مي‌شود. نظر به ‌بنيان نظري مشترك و ويژگي‌هاي منحصر‌به‌فرد سازه‌هاي رهبري پيچيدگي و سازمان اجتماعي و ظرفيت بالاي ساز‌‌و‌كارهاي تركيبي در خلق نوآوري اجتماعي، تركيب عناصر اين دو سازه، مولّد نوآوري و پيچيدگي بيشتر براي پاسخ‌گوئي به نقاط ضعف آن است. بر‌اين‌اساس، از سويي، رهبري پيچيدگي راهكاري مقتضي براي راهبري سازه‌هاي اجتماعي ذاتاً پيچيده بوده و از سويي ديگر، سازمان اجتماعي بستري مناسب براي الحاق اهداف اقتصادي و اجتماعي به‌شمار مي‌رود. سه سازمان‌ اجتماعي آموزشي كه عليرغم فعّاليت در محيطي متلاطم و كمبود منابع مالي ضروري، وضعيت‌هاي پايدار محيطي نشان داده‌اند براي اين مطالعه برگزيده شدند. در اين پژوهش پديده‌ي رهبري پيچيدگي در بستر سازمان اجتماعي آموزشي از منظر تحليل پديدارشناسي تفسيري مطالعه شده تا ماهيت تجارب جديد و پيچيده‌ي رهبران رسمي را تبيين نمايد. يافته‌هاي پژوهش بيانگر اهمّيت عقلانيت عملي و اخلاق هنجاري در توانمندسازي رهبري پيچيدگي در سازمان اجتماعي به منظور جذب نوسانات داخلي و خارجي و توسعه‌ي وضعيت‌هاي محيطي پايدار است.

چکيده:

نظريه رهبري پيچيدگي، توسعه رهبري، سازمان هيبريد، سازمان اجتماعي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مرجان فياضي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدعلي شاه حسيني استاد مشاور:
دکتر حسن دانايي فرد استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

پژوهشهاي مديريت عمومي

13/47/307-334

فهم كيفيت تعامل سازههاي رهبري پيچيدگي و سازمان اجتماعي از ديدگاهي مبتني بر علوم پيچيده

زهرا وفايي، مرجان فياضي،

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / چاپ نهايي شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.