پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۸ دفاع:
۳۹۱۷ شناسه:
آناهيتا لشگري نژاد دانشجو:
سنتز و بكارگيري گرافن اكسيد مغناطيسي عاملدار شده با آمين در بهبود عملكرد محلول آبي متيل دي اتانول آمين در جذب دي اكسيد كربن عنوان فارسي:
Synthesis and application of amino functionalized magnetic graphene oxide to improve the performance of the amine solutions in carbon dioxide absorption عنوان انگليسي:

در اين مطالعه از گرافن اكسيد مغناطيسي عاملدار شده با گروههاي آميني براي افزايش جذب دي اكسيد كربن در محلول آمين 40 درصد وزني متيل دي اتانول آمين در آب استفاده شد. نانوساختار مورد نظر پس از سنتز و عاملدار شدن با استفاده از روشهاي مختلفي مانند XRD، FTIR، SEM، BET و XPS براي بررسي ساختار و تاييد وجود گروههاي عاملي در ساختار مورد بررسي قرار گرفت. در ابتدا آزمايشات جذب براي سيال پايه 40 درصد وزني متيل دي اتانول آمين در آب انجام شد و سپس از مقادير مختلف گرافن اكسيد براي رسيدن به غلظت بهينه در سيال پايه استفاده شد. نتايج در حضور غلظتهاي مختلف گرافن اكسيد نشان داد كه با افزودن 1/0 درصد وزني از اين ماده به محلول پايه ميزان جذب دي اكسيد كربن تا 1/9 درصد افزايش پيدا مي‌كند. پس از تعيين غلظت بهينه، آزمايشات جذب در حضور 1/0 درصد وزني گرافن اكسيد مغناطيسي عاملدار شده با آمين انجام شد و نتايج نشان داد كه پس از افزودن اين ماده به سيال پايه مقدار جذب دي اكسيد كربن تا حدود 19 درصد در دماهاي مختلف افزايش پيدا مي‌كند. گرافن اكسيد اصلاح شده پس از آزمايشات با استفاده از يك آهنربا بازگرداني شد و دوباره به سيال پايه اضافه شد و آزمايشات جذب دي اكسيد كربن در 5 سيكل بر روي آن صورت گرفت. نتايج آزمايشات براي نمونه بازگرداني شده نشان داد كه اين ماده پس از سيكلهاي مختلف نيز عملكرد خوبي را از خود نشان مي‌دهد. ضريب هدايت دمايي موثر نيز براي نانوسيال حاصل بررسي شد و نتايج نشان داد كه هدايت دمايي موثر در حضور نانوساختار در مقايسه با سيال پايه افزايش پيدا مي‌كند. آزمايشات مربوط به انتقال حرارت همرفت نيز نشان داد كه در حضور مقادير بيشتر نانوساختار مقدار ضريب انتقال حرارت همرفت نيز افزايش بيشتري از خود نشان مي‌دهد.

چکيده:

دي اكسيد كربن؛ جذب؛ گرافن اكسيد مغناطيسي عاملدار شده؛ آمين

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد توسلي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.