پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۴/۲ دفاع:
۳۹۱۴ شناسه:
سمانه شعباني دانشجو:
بررسي تطبيقي نظام حقوقي حمايت از زنان معلول در حقوق بين الملل و حقوق ايران عنوان فارسي:
Protection of women with disabilities against domestic violence and their access to justice in international human rights law with a comparative study on the legal practice of Iran عنوان انگليسي:

زنان داراي معلوليت، به واسطه دو خصيصه زن بودن و داشتن معلوليت، موضوع تبعيض مضاعف بوده، و در مقابل انواع خشونت و بي‌عدالتي، نسبت به ديگران آسيب‌پذيرتر هستند. محدود شدن آنان به محيط زندگي‌شان، اعم از خانه يا مراكز نگه‌داري از يك سو، و فقدان مهارت‌ها و آموزش‌هاي لازم براي شناخت و مقابله با موقعيت‌هاي خطرناك از سوي ديگر، آنان را در معرض خشونت‌هاي خانگي متعدد، طولاني، و متفاوتي از سايرين قرار مي‌دهد. دسترسي به عدالت راهكار قانوني مقابله با خشونت است، اما زنان داراي معلوليت به واسطه موانع متعدد، اغلب از دريافت جبران‌هاي مناسب باز‌مي‌مانند. تلاش‌هاي بين‌المللي براي ارائه راهكارهاي مقابله با خشونت خانگي و دسترسي به عدالت براي زنان داراي معلوليت، از قبيل تامين مهارت‌آموزي، واداشتن دولت‌ها به تامين دسترسي، اصلاح قوانين، و افزايش آگاهي عمومي، موضوع پژوهش حاضر است. به‌علاوه، مطالعه‌اي تطبيقي درباره نظام حقوقي كشور ايران هم ارائه شده است. در پژوهش حاضر ضمن يك مطالعه تحليلي-توصيفي، به رويكرد و راهكارهاي نظام بين‌المللي حقوق بشر، و قوانين و سياست‌گزاري‌هاي داخلي كشور ايران در پيش‌گيري از خشونت خانگي عليه زنان داراي معلوليت، و در فرض بروز خشونت، تسهيل دسترسي آن‌ها به عدالت پرداخته شده است.

چکيده:

زنان و دختران داراي معلوليت، تبعيض مضاعف، خشونت خانگي، دسترسي به عدالت، نظام بين‌المللي حقوق بشر.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر خيرالله پروين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حميد الهوئي نظري استاد مشاور:
دکتر احمد مومني راد استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

مجله مطالعات حقوق عمومي

/

خشونت خانگي عليه زنان داراي معلوليت و دسترسي به عدالت در نظام بين المللي حقوق بشر

سمانه شعباني، خير‌الله پروين

مقاله در مجله Scopus/ISI
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.