پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۴/۲۱ ساعت ۹:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۹۱۰ شناسه:
سميه مرداني دانشجو:
تاثير فضامندي زندگي شهري بر توسعه عنوان فارسي:
The impact of Urban living spatiality On development عنوان انگليسي:

ما در اين پژوهش، به دنبال طراحي چشم اندازي فضايي هستيم كه با ايجاد دانش عملي و تقويت اقدامات سياسي اجتماعي اقتصادي، درجهت كاهش ظلم و بي عدالتي طبقاتي و ديگر منابع قدرت اجتماعي مرتبط باشد (اولويت بخشي به فضا)؛ به بيان ديگر نقش وضعيت شهري در توسعه تاريخي جوامع انساني (شهري). در حوزه مطالعات شهري و توسعه، فضامندي زندگي شهري عمدتاً به عنوان نتيجه يا مكمل صرف براي فرايندهاي تاريخي يا اجتماعي ديده مي شوند كه بخودي خود فضايي نيستند، يعني فضامندي في نفسه هيچ قدرت علّي يا تبييني ندارد. از اواخر دهه 1990 به اين مبحث توجه شد. هانري لوفور، روابط ميان فضامندي، جامعه و تاريخ را بنابر يك مساله شهري بنيادي، كنش فضايي پيچيده شهري و تنش زا و اغلب مورد بحث و چارچوبي براي كنش سياسي مفهوم سازي كرد كه ويژگي هاي اجتماعي تر و تاريخي تر زندگي شهري را برجسته مي كرد. سياست ممكن است پديده‌ي دشواري براي مشاهده باشد، اما خود را در فضا فاش مي كند. يكي از قابل مشاهده ترين شيوه هاي قدرت در حال عمل، بالاخره، اشغال يا كنترل فضاست؛ در اين بين، معماري، قدرت را در اشكال مادي شده، قابل خواندن مي كند. در هر كدام از اين معاني، شهرها، مكان هاي شاخص قدرت رسمي هستند. شيوه هاي اقتدار سياسي، حقوقي، قانوني، اقتصادي، پليسي و نظامي در فضا مادي شده و در نهادها عيني مي شوند. قدرت سياسي مي تواند حول فضايي كه در اشغال دارد، بازنمايي شود. تمامي روابط اجتماعي، چه با طبقه اجتماعي، خانواده، اجتماع و بازار مرتبط باشند و چه با قدرت دولتي، تا زماني كه فضامند شوند، يعني تا زماني كه تبديل به ماده و روابط فضايي نمادين شوند، انتزاعي و بي اساس باقي مي مانند. افزون بر اين، اين فرايند مادي سازي و مفهوم سازي واقعي و تصوري موضوعي ساده نيست كه بطور اتفاقي براي جغرافيايي خاص و ثابت ترسيم شود بلكه سرشار از حركت و تغيير، تنش و تضاد، سياست و ايدئولوژي، اميال و علايق است. به قول لوفور به نقل از سوجا : « توسعه جامعه تنها در زندگي شهري، و از طريق تحقق جامعه شهري امكانپذير است». در نهايت ويژگي فضايي شهرنشيني يك فضاي زيسته است كه با آن مي توان جامعه و حوادث و رويدادهاي مرتبط به آن را درك كرد و درنهايت براي توسعه آن جامعه برنامه ريزي نمود. شهر تهران به علت تمركز جمعيت و تمركز بالاي فعاليت هاي اقتصادي سياسي و نيز نبود و ناكارآمدي سازوكار برنامه ريزي شهري و فراشهري، سيستمي بسيار پيچيده دارد كه سياستگذاري در آن نيازمند نگاه سيستمي و يكپارچه است. لذا در اين پژوهش بر آن شديم تا به بررسي فضامندي و تاثير آن بر توسعه شهر تهران، بپردازيم.

چکيده:

فضامندي - توسعه پايدار - زندگي شهري - قدرت اجتماعي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر تقي آزاد ارمكي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر غلامرضا غفاري استاد مشاور:
دکتر حميدرضا جلايي پور استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.