پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۴/۲۱ دفاع:
۳۹۰۸ شناسه:
سيدمحمد حسيني تقرتپه دانشجو:
ارائه مدل ارتقاء مديريت عملكرد مبتني بر شايستگي معلمان دبيرستان در وزارت آموزش و پرورش عنوان فارسي:
Presenting a model for promoting performance management based on the competence of high school teachers in the Ministry of Education عنوان انگليسي:

همواره طراحي سيستم مديريت‌ عملكرد اثربخش چالش عمده در وزارت آموزش و پرورش است. برغم كوشش‌هاي فراوان براي طراحي سيستم‌هاي مؤثر مديريت‌عملكرد معلمان، دست‌اندركاران اين حوزه از روش‌ها و سيستم‌هاي مورد استفاده براي ارزيابي كاركنان رضايت ندارند. در اين رابطه پژوهش‌هاي قبلي كه عمدتا با تكيه بر رويكردهاي كمّي بودند،كارايي چنداني نداشتند. از اين‌رو هدف پژوهش حاضر اين شد تا با درك عميق‌تري از بستر اجراي مديريت‌عملكرد در آموزش و پرورش ايران مدلي كيفي براي ارتقاء مديريت عملكرد مبتني بر شايستگي معلمان دبيرستاني ارائه كند. بدين منظور با تكيه بر رويكرد نظريه داده‌بنياد استراورس كوربين و داده‌هاي تجربي حاصل از مصاحبه‌هاي باز از 20 خبره، اين پژوهش صورت گرفت. حاصل مصاحبه‌ها برخواستن مدلي نظري شد كه از طريق فرآيند تحليلي كدگذاري باز، محوري و انتخابي ايجاد گرديد. كد‌گذاري باز براي به اشباع رسيدن مفاهيم و ايجاد مقوله‌ها مورد استفاده قرار گرفت. سپس جهت برخواستن مقوله‌ها و فرآيند ربط‌دهي آنها به زير مقوله‌هاي‌شان در راستاي انتخاب پديده محوري از كدگذاري‌ محوري استفاده شد. كدگذاري انتخابي به عنوان آخرين گام براي ايجاد آرايش نظري و يكپارچه‌سازي مقوله‌هاي اصلي جهت ساخت مدل بكار گرفته‌شد. در نتيجه ساخت مدل، شايستگي‌هاي رفتاري، اخلاقي، عاطفي، دانشي، حرفه‌اي، نگرشي و معيارهاي عملكرد عمومي و تخصصي به عنوان پديده محوري تبيين شدند. همچنين استراتژي‌هاي نُه‌گانه ارتقاء عملكرد بر پايه شايستگي معلمان در آن منتج شدند. در انتها، نتايج نشان مي‌دهند مديريت عملكرد تحت تأثير شرايطي علّي، مداخله‌گر و زمينه‌اي روي مي‌دهد كه بر انتخاب استراتژي‌هاي مناسب و در نتيجه بر پيامدهاي سازماني، عملكردي، نتيجه‌اي و رفتاري تأثيرگذار هستند. سپس با توزيع 360 پرسشنامه بين معلمان 11 استان مدل نظري حاصل شده با روش‌هاي كمّي معادلات ساختاري رگرسيوني مورد آزمون قرار گرفت و تأييد شد.

چکيده:

ارتقاء مديريت عملكرد مبتني بر شايستگي، نظام آموزش و پرورش، معلمان دبيرستان، طراحي مدل مبتني بر شايستگي.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدعلي شاه حسيني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد مشاور:
دکتر علي اصغر فاني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

فصلنامه آموزش و منابع انساني

/

ارائه مدل ارتقاء مديريت عملكرد مبتني بر شايستگي معلمان دبيرستاني در وزارت آموزش و پرورش: با رويكرد كيفي تئوري داده‌بنياد

سيد محمد حسيني-دكتر محمد علي شاه حسيني-دكتر علي اصغر فاني- دكتر سيدرضا سيد جوادين

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.